بازاریابی به زبان پست مدرن / Post Modern Marketing

نویسنده: مرتضی یوسفی نیا، فرزین فرحبد 4,756 بازدید

در قرن 21 ، تغییرات در اثر سرعت پیشرفت تکنولوژی، جهانی شدن و انقلاب اجتماعی با سرعت بالایی به وقوع می پیوندند. در دهه های اخیر، شکل های جدیدی از تولید، همانند تولید بهنگام، تنوع کالا برای گوشه های دنج بازار، نیروی کار انعطاف پذیر و مفهوم سرمایه سیال، روند رو به رشدی داشته اند. در واقع همان طور که می دانیم، جهان در حال تغییر به چیزی است که محققان آن را دوره پست مدرن می نامند. شرایط بازار مثل رشد کم، بازار پراکنده، رقابت و افزایش هزینه های بازاریابی، در حال برانگیختن یک بازشناسی از استراتژی ها و روش های بازاریابی است. و مدل های پذیرفته شده مدیریت بازاریابی،در بازار پست مدرن زیر سؤال رفته اند. در این مقاله به بررسی بازاریابی پست مدرن، شناسایی مصرف کنندگان در دنیای پست مدرن و چگونگی استفاده از ابزارهای بازاریابی در این دوران می پردازیم.

منابع و مآخذ:
1. رضائیان، ع. (1386)، مبانی سازمانی و مدیریت، انتشارات سمت، تهران.
2. فرهنگی، ع. حسنقلی پور، ط. وخانلری، ا (1387)، پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 1، ص 104 - 87.

3. Berner,A., Tonder, C.V.,( 2003) The postmodern consumer : Implications of changing Customer expectation for organization development in service organizations, Journal of Industrial Psychology , 29(3) ,1-10.     
4. Boje ,D.M, (1994) Oganizational storytelling : The struggles of premodern, Modern and ostmodern organizational learning discourses, Management Learning, 25(3) , 433-491  
5. Brown,s.,(1996) Art, of science? Fifty years of Marketing debates, Journal of Marketing management .  
6. Brown,s.,(1997) Postmodern marketing, London: International Thomason Business Press.  
7.Firat, A.,Dholakia, N., Venkatesh, A.,(1995) Marketing in postmodern world, European Journal of Marketing, 29(1) .  
8.Kilduff, M., Mehra, A., (1997) postmodernism and Organizational research, Academy of management Review, 22(2) , 453-481.  
9. Nuttavuthisit (ph.D.) k.,2009/9/1 ,available at: www. Marketeer. Com 10.Thomas, M.J., (1997) Consumer Market research : Does it have Validity? Some postmodern thoughts, Marketing intelligence & planning, 15(2) ,54-59.  
11.Venkatesh, A.,Sherry,J.F., Firat,A. F.,(1993) Postmidernism and the marketing imaginary,Journad of Research in Marketing,10,215-223.  
12.Venkatesh, A., (1999) Postmodernism perspectives for Macro Marketing: An Inquiry in to the global information and sign economy, Journal of Macro Marketing, Vol 19, No 12>

مرتضی یوسفی نیا: دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر فرزین فرحبد: استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت


6 صفحه   |   حجم فایل: 554 KB   |   فرمت: Pdf

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
521 W
پی دی اف وان