بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختگان: (مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد)

1,564 بازدید
منبع: مجلات
تاریخ انتشار: 1387/07/01
چکیده:

کارآفرینان‌ نقش‌ کلیدی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و تحولات‌ اجتماعی‌ دارند. کارآفرینان‌ به‌ عنوان‌ عناصر اصلی‌ در تسریع‌ توسعه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ و در تجدید حیات‌ و استمرار توسعه‌ کشورهای‌ صنعتی‌ مورد توجه‌ و مطالعه‌ بوده‌اند. در شرایط‌ کنونی‌ اقتصاد ایران‌ که‌ با مسائل‌ و نارسایی های‌ مهمی‌ نظیر فرار مغزها، بیکاری‌ یا کم‌کاری‌ به‌ ویژه‌ دانش آموخته گان‌ دانشگاهها و نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌، کاهش‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، عدم‌ تحرک‌ و رشد اقتصادی‌ کافی‌ روبروست‌، پرورش‌ و آموزش‌کارآفرینان‌ از اهمیت‌ بیشتری‌ برخوردار است‌. لذا بررسی وضعیت دانش آموختگان دانشگاهها از نظر نوع اشتغال می تواند مفید باشد. بر اساس نتایج این پژوهش احتمال کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه فردوسی در مقایسه با اشتغال دستمزدی بخش عمومی و خصوصی دانش آموختگان دانشگاهها با سن و درآمد رابطه مثبت دارد، با تحصیلات پدر و مادر دانش آموختگان دانشگاهها تأثیرمثبت دارد. در حالی که از نظر ارتباط رشته تحصیلی با شغل اصلی رابطه منفی دارد. ودر میان مردان نسبت به زنان بیشتر است.

20 صفحه   |   حجم فایل: 369 KB   |   فرمت: Pdf

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
563 P