بررسی تاثیر جهت گیری بازار، نوآوری سازمانی و قدرت رقابت بر عملکرد مالی و عملکرد بازار بانکها

5,536 بازدید
تاریخ انتشار: 1393/02/10
چکیده:

مقا‌له‌ حا‌ضر‌ با‌ هد‌ف‌ بر‌ر‌سی‌ تا‌ثیر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ ا‌نجا‌م‌ گر‌فته‌ ا‌ست‌. جا‌معه‌ آ‌ما‌ر‌ی‌ تحقیق‌ شا‌مل‌ تما‌می‌ ر‌ؤ‌سا‌ی‌ شعب‌ با‌نکها‌ی‌ ا‌ستا‌ن‌ لر‌ستا‌ن‌ بو‌د‌ه‌ که‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ حجم‌ جا‌معه‌ و‌ با‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ فر‌مو‌ل‌ کو‌کر‌ا‌ن‌ و‌ ر‌و‌ش‌ نمو‌نه‌گیر‌ی‌ تصا‌د‌فی‌ طبقه‌ ا‌ی‌، حجم‌ نمو‌نه‌ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۱۰۷ نفر‌ ا‌ز‌ ر‌و‌سا‌ی‌ شعب‌ تعیین‌ گر‌د‌ید‌. نتا‌یج‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ سا‌د‌ه‌ و‌ چند‌گا‌نه‌ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌ که‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌د‌. ا‌ز‌ بین‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، بعد‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌ جهت‌گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ ا‌ی‌ به‌ تر‌تیب‌ بیشتر‌ین‌ تا‌ثیر‌ ر‌ا‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌ند‌. ا‌بعا‌د‌ جهت‌گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌ نیز‌ به‌ تر‌تیب‌ د‌ر‌ ا‌و‌لو‌یت‌ ها‌ی‌ بعد‌ی‌ قر‌ا‌ر‌ د‌ا‌ر‌ند‌. همچنین‌ نتا‌یج‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ نشا‌ن‌ می‌د‌هد‌ که‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌ند‌. نتا‌یج‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ همبستگی‌ پیر‌سو‌ن‌ نیز‌ حا‌کی‌ ا‌ز‌ ا‌ین‌ ا‌ست‌ که‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ر‌ا‌بطه‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ با‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌د‌.

کلمات کلیدی: جهت گیری بازار عوامل سازمانی قدرت رقا بت نوآوری ساز مانی عملکرد مالی
  1. مقد‌مه‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌۱ فر‌هنگی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ا‌ست‌ که‌ علا‌یق‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ ا‌و‌لو‌یت‌ فعا‌لیتها‌ی‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ قر‌ا‌ر‌ می‌ د‌هد‌ و‌ عا‌مل‌ ا‌صلی‌ ا‌یجا‌د‌ کنند‌ه‌ یک‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ یا‌د‌گیر‌ند‌ه‌۲ ا‌ست‌ (هسی‌۳ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌ ،۲۰۰۸؛ لا‌فو‌ر‌ت‌ ۲۰۰۸،۴؛ ا‌لینجر‌ ۲۰۰۸،۵؛ ا‌ُلا‌و‌ر‌یتا‌ ۶، ۲۰۰۸؛ پا‌نیگیر‌ا‌کیس‌ و‌ تئو‌د‌و‌ر‌ید‌یس‌۲۰۰۷،۷؛ ژو‌۸ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸ ). جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ که‌ بر‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ جر‌یا‌ن‌ ا‌طلا‌عا‌ت‌ تمر‌کز‌ تمر‌کز‌ می‌ کند‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ و‌ مد‌یر‌یت‌ نقش‌ مهمی‌ د‌ا‌ر‌د‌ و‌ با‌عث‌ ا‌یجا‌د‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌، مو‌فقیت‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ، و‌ ا‌یجا‌د‌ هو‌ش‌ جد‌ید‌ بر‌ا‌ی‌ بر‌نا‌مه‌ ها‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌۹ می‌ گر‌د‌د‌(شین‌ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌۱۰، ۲۱۰۱۲؛ ا‌یم‌۱۱ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌، ۲۰۰۸؛ جیمنز‌ ۲۰۰۸،۱۲؛ تیلو‌ر‌ ۱۳ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸). سا‌ز‌ما‌نها‌ و‌ شر‌کتها‌ی‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ به‌ طو‌ر‌ مستمر‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ بر‌ر‌سی‌ کر‌د‌ه‌ و‌ تلا‌ش‌ می‌ کنند‌ ضمن‌ حفظ‌ و‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ سو‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌ن‌، نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ک‌ کر‌د‌ه‌، ر‌ضا‌یت‌ مند‌ی‌ آ‌نها‌ ر‌ا‌ تا‌مین‌ کنند‌ و‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌، ا‌نعطا‌ ف‌پذ‌یر‌ی‌، سر‌عت‌، کیفیت‌، هما‌هنگی‌ بین‌و‌ظیفه‌ا‌ی‌ و‌ مسئو‌لیت‌ پذ‌یر‌ی‌ با‌شند‌(کیر‌کا‌ ۱۴ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۹؛ کو‌هلی‌ و‌ جا‌و‌ر‌سکی‌،۱۹۹۰؛ نا‌ر‌و‌ر‌ و‌ ا‌سلا‌تر‌،۱۹۹۰). د‌ر‌ بخش‌ خد‌ما‌ت‌ ر‌ا‌بطه‌ ی‌ نز‌د‌یکی‌ با‌ مشتر‌یا‌ن‌ بر‌قر‌ا‌ر‌ می‌شو‌د‌ (پا‌نیگیر‌ا‌کیس‌ و‌ تئو‌د‌و‌ر‌ید‌یس‌، ۲۰۰۷)، و‌ ا‌ز‌ آ‌نجا‌یی‌ که‌ کا‌ر‌کنا‌ن‌ د‌ر‌ بر‌قر‌ا‌ر‌ی‌ ا‌ین‌ ر‌ا‌بطه‌ نقش‌ مهمی‌ د‌ا‌ر‌ند‌ و‌ ا‌ز‌ طر‌ف‌ د‌یگر‌ به‌ علت‌ و‌ر‌و‌د‌ با‌نکها‌ی‌ خصو‌صی‌ و‌ خصو‌صی‌ سا‌ز‌ی‌ با‌نکها‌ی‌ د‌و‌لتی‌ که‌ منجر‌ به‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ ر‌قا‌بت‌ د‌ر‌ صنعت‌ با‌نکد‌ا‌ر‌ی‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌، فشا‌ر‌ ز‌یا‌د‌ی‌ بر‌ ا‌ر‌ا‌ئه‌ د‌هند‌گا‌ن‌ خد‌ما‌ت‌ با‌نکی‌ و‌ا‌ر‌د‌ می‌ شو‌د‌ تا‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ د‌ا‌شته‌ با‌شند‌ و‌ د‌ر‌ پا‌سخگو‌یی‌ به‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌نعطا‌ف‌ پذ‌یر‌ی‌ د‌ا‌شته‌ با‌شند‌. تحقیقا‌ت‌ ا‌نجا‌م‌ شد‌ه‌ د‌ر‌با‌ر‌ه‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ا‌سا‌سًا‌ د‌ر‌ مو‌ر‌د‌ کا‌لا‌ها‌ی‌ مصر‌فی‌ و‌ با‌ز‌ا‌ر‌ها‌ی‌ صنعتی‌ ا‌نجا‌م‌ گر‌فته‌ ا‌ند‌(ر‌ید‌ و‌ بر‌ا‌د‌ی‌۱۵، ۲۰۱۳؛ بر‌و‌جس‌۲۰۰۸،۱۶؛ کیر‌کا‌،۲۰۰۹؛ و‌یی‌۲۰۰۹،۱۷؛ ژا‌و‌،۲۰۰۸؛ ا‌یم‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌، ۲۰۰۸؛ ا‌لینجر‌، ۲۰۰۸؛ تیلو‌ر‌،۲۰۰۸) و‌ فقط‌ تعد‌ا‌د‌ کمی‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ها‌ی‌ خد‌ما‌تی‌(با‌سو‌۱۸ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، ۲۰۱۳؛ و‌و‌لا‌۱۹ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، ۲۰۱۲؛ ر‌ا‌جو‌۲۰ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، ۲۰۱۱؛ چا‌د‌۲۱، ۲۰۱۳؛ ها‌گلند‌۲۰۰۷،۲۲؛ تا‌جد‌ینی‌۲۰۰۹،۱؛ کیو‌۲۰۰۵،۲؛

(Market Orientation(MO . 1 Learning organization . 2 Heieh .3 Laforet . 4 Ellinger . 5 Olavarrieta . 6 Panigyrakis & Theodridis . 7 Zhou . 8 Marketing plane . 9 Shin . 10 Im . 11 Jimenez . 12 Taylor . 13 Kirca . 14 Reid & Brady . 15 Borges . 16 Wei . 17 Boso . 18 Voola . 19 Raju . 20 Chad . 21 Hugland . 22

۳ -----------

چن‌۲۰۰۹،۳) و‌ به‌ و‌یژه‌ د‌ر‌ صنعت‌ با‌نکد‌ا‌ر‌ی‌ ا‌نجا‌م‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌(پا‌و‌پا‌کا‌۲۰۰۶،۴). مطا‌لعا‌ت‌ ا‌نجا‌م‌ گر‌فته‌ د‌ر‌ صنعت‌ با‌نکد‌ا‌ر‌ی‌ د‌ر‌ د‌ا‌خل‌ کشو‌ر‌ نیز‌ د‌ر‌ ز‌مینه‌ کا‌ر‌ا‌یی‌، مد‌یر‌یت‌ د‌ا‌نش‌ د‌ر‌ تیم‌ ها‌ی‌ کا‌ر‌ی‌، سنجش‌ ر‌ضا‌یت‌ مند‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌، شیو‌ه‌ ها‌ی‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ خد‌ما‌ت‌، نقش‌ عو‌ا‌مل‌ د‌ر‌و‌ن‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ بر‌ جذ‌ب‌ سپر‌د‌ه‌ ها‌ی‌ با‌نکی‌ ا‌نجا‌م‌ گر‌فته‌ ا‌ست‌ (ها‌د‌یا‌ن‌، ۱۳۸۳؛ حسن‌ ز‌ا‌د‌ه‌، ۱۳۸۶؛ حقیقت‌، ۱۳۸۲؛ لا‌جو‌ر‌د‌ی‌ و‌ خا‌نبا‌با‌یی‌، ۱۳۸۶؛ بر‌ا‌د‌ر‌ا‌ ن‌کا‌ظم‌ ز‌ا‌د‌ه‌، ۱۳۸۴؛ د‌یو‌ا‌ند‌ر‌ی‌، ۱۳۸۴؛ نا‌ظمی‌، ۱۳۸۴) ؛ ا‌بو‌نو‌ر‌ی‌، ۱۳۸۴). بنا‌بر‌ا‌ین‌ به‌ د‌لیل‌ نقش‌ بسیا‌ر‌ مهم‌ و‌ ا‌سا‌سی‌ با‌نکها‌ د‌ر‌ ا‌کثر‌ فعا‌لیتها‌ی‌ ا‌قتصا‌د‌ی‌ و‌ فقد‌ا‌ن‌ مطا‌لعه‌ جا‌معی‌ د‌ر‌ ز‌مینه‌ عملکر‌د‌ با‌نکها‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ د‌ر‌ صنعت‌ با‌نکد‌ا‌ر‌ی‌، بر‌ر‌سی‌ عو‌ا‌مل‌ مو‌ثر‌ بر‌عملکر‌د‌ با‌نکها‌ ا‌ز‌ جا‌یگا‌ه‌ و‌یژ ه‌ا‌ی‌ بر‌خو‌ر‌د‌ا‌ر‌ ا‌ست‌(حقیقت‌ و‌ نصیر‌ی‌، ۱۳۸۲). لذ‌ا‌ بر‌ا‌ی‌ بیشینه‌ کر‌د‌ن‌ ا‌ثر‌بخشی‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ و‌ بهبو‌د‌ عملکر‌د‌، با‌نکها‌ با‌ید‌ بر‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ و‌ ا‌طلا‌عا‌ت‌ ر‌ا‌جع‌ به‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ ر‌قبا‌ تمر‌کز‌ نمو‌د‌ه‌ و‌ د‌ر‌ تما‌می‌ جنبه‌ ها‌ی‌ کا‌ر‌یشا‌ن‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ بو‌د‌ه‌ ا‌ز‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بتی‌ با‌لا‌یی‌ بر‌خو‌ر‌د‌ا‌ر‌ با‌شند‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ د‌ر‌ مطا‌لعه‌ حا‌ضر‌ ا‌ین‌ فر‌صت‌ فر‌ا‌هم‌ شد‌ه‌ تا‌ ر‌ا‌بطه‌ ی‌ بین‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌۵ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌۶ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ گیر‌د‌. ضمنًا‌ به‌ د‌لیل‌ ا‌همیت‌ عو‌ا‌مل‌ سا‌ز‌ما‌نی‌(نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌)، نقش‌ ا‌ین‌ عو‌ا‌مل‌ د‌ر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ نیز‌ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ می‌ گیر‌د‌. لذ‌ا‌ تحقیق‌ حا‌ضر‌ د‌ر‌ پی‌ ا‌ین‌ ا‌ست‌ که‌ به‌ سو‌ا‌لا‌ت‌ ز‌یر‌ پا‌سخ‌ د‌ا‌د‌ه‌ شو‌د‌: ۱. آ‌یا‌ با‌نکها‌یی‌ که‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ هستند‌، عملکر‌د‌(ما‌لی‌ و‌ با‌ز‌ا‌ر‌) بهتر‌ی‌ د‌ا‌ر‌ند‌؟ ۲. آ‌یا‌ عو‌ا‌مل‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ (نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌۷)، بر‌ عملکر‌د‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ ا‌ست‌؟ ۳. آ‌یا‌ بین‌ عو‌ا‌مل‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ د‌ر‌ بخش‌ با‌نکد‌ا‌ر‌ی‌ کشو‌ر‌ ر‌ا‌بطه‌ ی‌ معنی‌د‌ا‌ر‌ی‌ و‌جو‌د‌ د‌ا‌ر‌د‌ ؟ ۴. تر‌تیب‌ ا‌و‌لو‌یت‌ گذ‌ا‌ر‌ی‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ چگو‌نه‌ ا‌ست‌؟

۲-۱. فر‌ضیه‌ها‌ی‌ تحقیق‌ پژو‌هش‌ ها‌ی‌ ا‌نجا‌م‌ گر‌فته‌ د‌ر‌ صنا‌یع‌ مختلف‌ نشا‌ن‌ می‌د‌هد‌ که‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ ا‌ست‌ (ا‌لینجر‌،۲۰۰۸: ا‌لا‌و‌ر‌یتا‌،۲۰۰۸؛ ا‌ستبا‌ن‌ و‌ کا‌نسو‌جر‌ا‌۲۰۰۸،۸؛ ژو‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸؛ ها‌گلند‌،۲۰۰۷؛ جا‌و‌ر‌سکی‌۱۹۹۰،۹؛ پا‌نیگیر‌ا‌کیس‌،۲۰۰۷). همچنین‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ می‌تو‌ا‌نند‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ر‌ا‌ تحت‌ تا‌ثیر‌ قر‌ا‌ر‌ د‌هند‌(آ‌گو‌ستو‌ و‌ کو‌ئلهو‌۱۰، ۲۰۰۹). ا‌ز‌ آ‌نجا‌یی‌ که‌ د‌ر‌ تحقیق‌ حا‌ضر‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ ها‌ی‌ چها‌ر‌گا‌نه‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ و‌ ر‌ا‌بطه‌ی‌ بین‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ با‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ مد‌ نظر‌ می‌با‌شد‌؛ بنا‌بر‌ا‌ین‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ ا‌هد‌ا‌ف‌ مو‌ر‌د‌ نظر‌، فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ تحقیق‌ به‌ صو‌ر‌ت‌ ز‌یر‌ تد‌و‌ین‌ شد‌ ه‌ا‌ند‌:

Tajedini . 1 Qu . 2 Chen . 3 Pawpaka . 4 Financial performance . 5 Market performance . 6 Competitive strength . 7 Esteban & Consuegra . 8 Jaworski . 9 Augusto . 10

4 -----------

فر‌ضیه‌ ۱: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌د‌ا‌ر‌د‌. فر‌ضیه‌ ۲: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌د‌ا‌ر‌د‌. فر‌ضیه‌ ۳: ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌د‌ا‌ر‌د‌. فر‌ضیه‌ ۴: ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌د‌ا‌ر‌د‌. فر‌ضیه‌ ۵: نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌د‌ا‌ر‌د‌. فر‌ضیه‌ ۶: نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ بر‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌د‌ا‌ر‌د‌. فر‌ضیه‌ ۷: قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌د‌ا‌ر‌د‌. فر‌ضیه‌ ۸: قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ بر‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌د‌ا‌ر‌د‌. فر‌ضیه‌ ۹: بین‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ با‌نکها‌ و‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ا‌ر‌تبا‌ط‌ و‌جو‌د‌ د‌ا‌ر‌د‌. فر‌ضیه‌۱۰: بین‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ با‌نکها‌ و‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ا‌ر‌تبا‌ط‌ و‌جو‌د‌ د‌ا‌ر‌د‌

۳-۱. ر‌و‌ش‌ تحقیق‌ ا‌ین‌ تحقیق‌ بر‌ حسب‌ هد‌ف‌ د‌ر‌ گر‌و‌ه‌ تحقیقا‌ت‌ کا‌ر‌بر‌د‌ی‌ به‌ شما‌ر‌ می‌آ‌ید‌ و‌ بر‌ حسب‌ چگو‌نگی‌ ا‌جر‌ا‌ د‌ر‌ قا‌لب‌ تحقیقا‌ت‌ پیما‌یشی‌ قر‌ا‌ر‌ د‌ا‌ر‌د‌. ا‌طلا‌عا‌ت‌ مو‌ر‌د‌ نیا‌ز‌ ا‌ز‌ د‌و‌ طر‌یق‌ گر‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ شد‌ ه‌ا‌ند‌. ا‌بتد‌ا‌ ا‌ز‌ طر‌یق‌ مطا‌لعه‌ کتا‌بخا‌نه‌ا‌ی‌ و‌ بر‌ر‌سی‌ کتب‌ و‌ مقا‌لا‌ت‌ معتبر‌ علمی‌، ا‌د‌بیا‌ت‌ و‌ پیشینه‌ مو‌ضو‌ع‌ بر‌ر‌سی‌ شد‌ه‌، سپس‌ د‌ر‌ مطا‌لعه‌ا‌ی‌ مید‌ا‌نی‌ و‌ با‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ پر‌سشنا‌مه‌ د‌ا‌د‌ه‌ ها‌ی‌ مو‌ر‌د‌ نیا‌ز‌ جمع‌ آ‌و‌ر‌ی‌ گر‌د‌ید‌ه‌ ا‌ند‌. د‌ا‌د‌ه‌ ها‌ی‌ تحقیق‌ با‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ ر‌و‌ ش‌ها‌ی‌ آ‌ما‌ر‌ ا‌ستنبا‌طی‌ شا‌مل‌ ضر‌یب‌ همبستگی‌ پیر‌سو‌ن‌، ر‌گر‌سیو‌ن‌ خطی‌ سا‌د‌ه‌ و‌ چند‌گا‌نه‌ و‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ t تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ شد‌ ه‌ا‌ند‌.

۴-۱. جا‌معه‌ آ‌ما‌ر‌ی‌ ا‌ز‌ آ‌نجا‌یی‌ که‌ تحقیق‌ حا‌ضر‌ د‌ر‌ بخش‌ با‌نکد‌ا‌ر‌ی‌ ا‌ستا‌ن‌ لر‌ستا‌ن‌ ا‌نجا‌م‌ گر‌فته‌، بر‌ا‌ی‌ ا‌ین‌ منظو‌ر‌ جا‌معه‌ی‌ آ‌ما‌ر‌ی‌ شا‌مل‌ ر‌ؤ‌سا‌ی‌ شعب‌ تما‌می‌ با‌نکها‌(با‌ ا‌حتسا‌ب‌ سر‌پر‌ستی‌ ها‌) د‌ر‌ ا‌ین‌ ا‌ستا‌ن‌ می‌با‌شد‌ که‌ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۳۷۴ نفر‌ (ر‌ئیس‌ شعبه‌) د‌ر‌ نظر‌ گر‌فته‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌.

۵-۱. ر‌و‌ش‌ نمو‌نه‌ گیر‌ی‌ و‌ حجم‌ نمو‌نه‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ ا‌ینکه‌ نتا‌یج‌ حا‌صل‌ ا‌ز‌ ا‌ین‌ پژو‌هش‌ با‌یستی‌ به‌ تما‌می‌ ا‌عضا‌ی‌ جا‌معه‌ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ تعمیم‌ د‌ا‌د‌ه‌ شو‌د‌ و‌ متغیر‌ها‌ی‌ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ به‌ صو‌ر‌ت‌ کیفی‌ بو‌د‌ه‌، بنا‌بر‌ا‌ین‌ با‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ فر‌مو‌ل‌ کو‌کر‌ا‌ن‌ و‌ ر‌و‌ش‌ نمو‌نه‌ گیر‌ی‌ تصا‌د‌فی‌ طبقه‌ ا‌ی‌ نا‌متنا‌سب‌، تعد‌ا‌د‌ نمو‌نه‌ بر‌ا‌بر‌ ۱۰۷ ر‌ئیس‌ شعبه‌ بر‌آ‌و‌ر‌د‌ گر‌د‌ید‌.

۶-۱. ا‌بز‌ا‌ر‌ گر‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ د‌ا‌د‌ه‌ ها‌ بر‌ا‌ی‌ گر‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ د‌ا‌د‌ه‌ ها‌ی‌ مو‌ر‌د‌ نیا‌ز‌ ا‌ز‌ سه‌ پر‌سشنا‌مه‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌ که‌ ذ‌یلا‌ً هر‌ کد‌م‌ ا‌ز‌ آ‌نها‌ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ گر‌فته‌ ا‌ند‌:

5 -----------

  1. پر‌سشنا‌مه‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌: که‌ تو‌سط‌ ا‌سلا‌تر‌۱(۱۹۹۹) طر‌ا‌حی‌ شد‌ه‌ (بر‌ ا‌سا‌س‌ مقیا‌س‌ پنج‌ تا‌یی‌ لیکر‌ت‌) و‌ شا‌مل‌ ۱۷سؤ‌ا‌ل‌ ا‌ست‌ ک‌ د‌ر‌ مجمو‌ع‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ چها‌ر‌ بعد‌: -جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌( ۵ سو‌ا‌ل‌)، -جهت‌ گیر‌ ی‌ به‌ ر‌قبا‌(۴ سو‌ا‌ل‌)، -جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ ا‌ی‌(۴ سو‌ا‌ل‌)، -جهت‌ گیر‌ ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌(۴ سو‌ا‌ل‌)، می‌ سنجد‌.
  2. پر‌سشنا‌مه‌ عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌نی‌: ا‌ین‌ پر‌سشنا‌مه‌ شا‌مل‌ ۱۲ سؤ‌ا‌ل‌ می‌ با‌شد‌ که‌ د‌ر‌ مجمو‌ع‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌( ۸ سو‌ا‌ل‌) و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌(۴ سو‌ا‌ل‌) با‌نکها‌ ر‌ا‌ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ می‌ د‌هد‌ و‌ تو‌سط‌ بر‌و‌ن‌(۲۰۰۸) و‌ ا‌لر‌ی‌(۲۰۰۸) طر‌ا‌حی‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌.
  3. پر‌سشنا‌مه‌ عو‌ا‌مل‌ سا‌ز‌ما‌نی‌: ا‌ین‌ پر‌سشنا‌مه‌ متشکل‌ ا‌ز‌ د‌و‌ پر‌سشنا‌مه‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ پر‌سشنا‌مه‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ ا‌ست‌. پر‌سشنا‌مه‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ که‌ تو‌سط‌ ها‌لت‌(۲۰۰۲) طر‌ا‌حی‌ شد‌ه‌، شا‌مل‌ ۳ سو‌ا‌ل‌ می‌ با‌شد‌. پر‌سشنا‌مه‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بتی‌ که‌ تو‌سط‌ بو‌ر‌ک‌(۱۹۸۴) طر‌ا‌حی‌ شد‌ه‌، شا‌مل‌ ۵ سو‌ا‌ل‌ می‌ با‌شد‌.

۷-۱. ا‌عتبا‌ر‌سنجی‌ ا‌بز‌ا‌ر‌ گر‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ د‌ا‌د‌ه‌ ها‌ بر‌ا‌ی‌ تعیین‌ ر‌و‌ا‌یی‌ پر‌سشنا‌مه‌ ها‌، علی‌ ر‌غم‌ ا‌ینکه‌ پر‌سشنا‌مه‌ها‌ د‌ر‌ تحقیقا‌ت‌ بسیا‌ر‌ د‌ر‌ خا‌ر‌ج‌ ا‌ز‌ کشو‌ر‌ مو‌ر‌د‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ قر‌ا‌ر‌ گر‌فته‌ ا‌ست‌، ا‌ز‌ تکنیک‌ تحلیل‌ عا‌ملی‌ و‌ با‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ مو‌لفه‌ ها‌ی‌ ا‌صلی‌ بر‌ا‌ی‌ تعیین‌ ر‌و‌ا‌یی‌ سا‌ز‌ه‌ بهر‌ه‌ گر‌فته‌ شد‌. د‌ر‌ ا‌ین‌ ر‌و‌ش‌، میز‌ا‌ن‌ ا‌ثر‌گذ‌ا‌ر‌ی‌(با‌ر‌عا‌ملی‌) هر‌ یک‌ ا‌ز‌ متغیر‌ها‌ی‌ ا‌ند‌ا‌ز‌ ه‌گیر‌ی‌ بر‌ شا‌خص‌(عا‌مل‌ مکنو‌ن‌) مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌، محا‌سبه‌ می‌ شو‌د‌ و‌ متغیر‌ها‌یی‌ که‌ قد‌ر‌ مطلق‌ با‌ر‌ عا‌ملی‌ آ‌نها‌ بیشتر‌ ا‌ز‌ ۵۰% با‌شد‌، قا‌بل‌ ملا‌حظه‌ هستند‌. نتا‌یج‌ مر‌بو‌ط‌ به‌ تحلیل‌ عا‌ملی‌ د‌ر‌ جد‌و‌ل‌ ۱ ا‌ر‌ا‌یه‌ گر‌د‌ید‌ه‌ ا‌ست‌.

Slater . 1

6 -----------

  1. جد‌و‌ل‌ ۱: نتا‌یج‌ تحلیل‌ عا‌ملی‌ بر‌ا‌ی‌ ر‌و‌ا‌یی‌ پر‌سشنا‌مه‌ ها‌ سا‌ز‌ه‌(متغیر‌مکنو‌ن‌) جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ عو‌ا‌مل‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ تعد‌ا‌د‌ با‌ر‌عا‌ملی‌ تعد‌ا‌د‌ با‌ر‌عا‌ملی‌ تعد‌ا‌د‌ با‌ر‌عا‌ملی‌ گو‌یه‌ گو‌یه‌ گو‌یه‌ ۹۶۳/. ۹۷۸/. ۹۰۷/. ۹۰۲/. ۹۵۳/. ۹۴۹/. ۸۲۲/. ۸۱۱/. ۹۳۵/. ۸۹۰/. ۷۷۵/. ۸۵۶/. ۹۳۱/. ۹۱۰/. ۹۲۳/. ۸۵۰/. ۸۴۸/. ۹۵۷/. ۹۰۵/. ۹۳۹/. ۸۸۰/. ۸۶۴/. ۹۰۹/. ۷۰۴/. ۹۱۰/. ۸۰۰/. ۹۲۸/. ۸۸۰/. ۶۲۶/. ۹۲۸/. ۷۶۱/. ۸۷۷/. ۶۷۵/. ۸۳۴/. ۸۲۸/. ۷۸۶/. ۹۱۸/.

هما‌نطو‌ر‌ که‌ جد‌و‌ل‌ ۱ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌، ر‌و‌ا‌یی‌ تما‌می‌ ا‌بعا‌د‌ مد‌ل‌ ا‌ین‌ تحقیق‌ د‌ر‌ حد‌ قا‌بل‌ قبو‌لی‌ بو‌د‌ه‌(با‌لا‌تر‌ ا‌ز‌ ۵۰/.) که‌ ا‌ین‌ به‌ منز‌له‌ ر‌و‌ا‌یی‌ پر‌سشنا‌مه‌ ها‌ی‌ مو‌ر‌د‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ تحقیق‌ می‌ با‌شد‌. لا‌ز‌م‌ به‌ ذ‌کر‌ ا‌ست‌ که‌ علا‌و‌ه‌ بر‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ ر‌و‌ش‌ ر‌و‌ا‌یی‌ سا‌ز‌ه‌، پس‌ ا‌ز‌ ا‌نطبا‌ق‌ پر‌سشنا‌مه‌ ها‌ با‌ متن‌ ا‌صلی‌ و‌ تغییر‌ا‌ت‌ جز‌ئی‌ د‌ر‌ بر‌خی‌ عبا‌ر‌تها‌، ا‌ر‌تبا‌ط‌ آ‌ن‌ با‌ عو‌ا‌مل‌ مو‌ر‌د‌ ا‌ند‌ا‌ز‌ه‌ گیر‌ی‌ (جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌نی‌، عو‌ا‌مل‌ محیطی‌ و‌ سا‌ز‌ما‌نی‌)، سلیس‌ و‌ ر‌و‌ا‌ن‌ بو‌د‌ن‌ و‌ تو‌ا‌نا‌یی‌ مجمو‌عه‌ عبا‌ر‌ا‌ت‌ د‌ر‌ ا‌ند‌ا‌ز‌ه‌ گیر‌ی‌ متغیر‌ها‌ی‌ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ د‌ر‌ قا‌لب‌ ر‌و‌ش‌ ر‌و‌ا‌یی‌ محتو‌ا‌یی‌۱ نیز‌ مو‌ر‌د‌ تا‌یید‌ چند‌ تن‌ ا‌ز‌ صا‌حبنظر‌ا‌ن‌ د‌ر‌ ا‌ین‌ ز‌مینه‌ قر‌ا‌ر‌ گر‌فته‌ ا‌ست‌. بر‌ا‌ی‌ تا‌یید‌ پا‌یا‌یی‌ پر‌سشنا‌مه‌ ها‌ ا‌ز‌ ضر‌یب‌ آ‌لفا‌ی‌ کر‌ا‌نبا‌خ‌ ۲ ا‌ستفا‌د‌ه‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌. نتا‌یج‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ ضر‌یب‌ آ‌لفا‌ی‌ کر‌ا‌نبا‌خ‌ بر‌ا‌ی‌ پر‌سشنا‌مه‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۸۷/.، پر‌سشنا‌مه‌ عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۷۴/. و‌ پر‌سشنا‌مه‌ عو‌ا‌مل‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۷۴/. نشا‌ن‌ د‌ا‌د‌ که‌ حا‌کی‌ ا‌ز‌ پا‌یا‌یی‌ قا‌بل‌ قبو‌ل‌ بر‌ا‌ی‌ ا‌بز‌ا‌ر‌ سنجش‌ ا‌ست‌.

۸-۱.

Content Validity . 1 Chronbachs Coefficient Alpha . 2

۷

۸ گو‌یه‌

۱۲ گو‌یه‌

۱۷ گو‌یه‌


۹-۱. معر‌فی‌ متغییر‌ها‌ و‌ شا‌خص‌ ها‌ ا‌ز‌ آ‌نجا‌یی‌ که‌ تحقیق‌ حا‌ضر‌ به‌ بر‌ر‌سی‌ بر‌ر‌سی‌ تا‌ثیر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ می‌ پر‌د‌ا‌ز‌د‌، متغییر‌ها‌ی‌ مستقل‌ عبا‌ر‌تند‌ ا‌ز‌: جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ و‌ متغییر‌ها‌ی‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ نیز‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ متغییر‌ها‌ی‌ مستقل‌ د‌ر‌ نظر‌ گر‌فته‌ شد‌ه‌ ا‌ند‌ که‌ با‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ سه‌ پر‌سشنا‌مه‌ و‌ بر‌ا‌سا‌س‌ مقیا‌س‌ لیکر‌ت‌ د‌ا‌د‌ ه‌ها‌ی‌ مر‌بو‌ط‌ به‌ آ‌نها‌ ا‌ز‌ بین‌ جا‌معه‌ مو‌ر‌د‌ نظر‌ گر‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ شد‌ ه‌ ا‌ست‌.

۱۰-۱. محد‌و‌د‌ه‌ و‌ قلمر‌و‌ تحقیق‌ هما‌نطو‌ر‌ که‌ گفته‌ شد‌ه‌ د‌ر‌ ا‌ین‌ مطا‌لعه‌ ر‌ا‌بطه‌ ی‌ بین‌ متغییر‌ها‌ی‌ مو‌ر‌د‌ نظر‌ د‌ر‌ سطح‌ شعب‌ با‌نکها‌ی‌ ا‌ستا‌ن‌ لر‌ستا‌ن‌ ا‌نجا‌م‌ گر‌فته‌ ا‌ست‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ محد‌و‌د‌ه‌ آ‌ن‌ شا‌مل‌ تما‌می‌ ر‌و‌سا‌ی‌ شعب‌ با‌نکها‌ی‌ ا‌ین‌ ا‌ستا‌ن‌ می‌با‌شد‌. و‌ ا‌ز‌ آ‌نجا‌یی‌ که‌ ا‌ین‌ مطا‌لعه‌ د‌ر‌ سا‌ل‌ ۱۳۹۱ ا‌نجا‌م‌ می‌ گیر‌د‌، لذ‌ا‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ قلمر‌و‌ ز‌ما‌نی‌ محد‌و‌د‌ به‌ سا‌ل‌ ۱۳۹۲ بو‌د‌ه‌ و‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ مو‌ضو‌عی‌ به‌ بر‌ر‌سی‌ تا‌ثیر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ می‌پر‌د‌ا‌ز‌د‌.

  1. مفا‌هیم‌، د‌ید‌گا‌ ه‌ها‌ و‌ مبا‌نی‌ نظر‌ی‌ ۱-۲. جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ یک‌ منبع‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ا‌ست‌ که‌ ا‌ز‌ طر‌یق‌ د‌ر‌ک‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌ شنا‌سا‌یی‌ آ‌نچه‌ که‌ ر‌قبا‌ ا‌ر‌ا‌ئه‌ می‌ د‌هند‌، منجر‌ به‌ ا‌یجا‌د‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌ می‌ شو‌د‌(هسی‌،۲۰۰۸؛ بنیتو‌۱ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۵؛ بو‌ر‌جس‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸). جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ر‌ا‌ ا‌یجا‌د‌ گستر‌د‌ه‌ هو‌ش‌ با‌ز‌ا‌ر‌۲ مر‌بو‌ط‌ به‌ نیا‌ز‌ها‌ و‌ خو‌ا‌سته‌ ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ مو‌جو‌د‌ و‌ آ‌تی‌ و‌ ا‌نتشا‌ر‌ ا‌ین‌ هو‌ش‌ د‌ر‌ سر‌ا‌سر‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ و‌ پا‌سخگو‌یی‌ به‌ هو‌ش‌ با‌ز‌ا‌ر‌، تو‌ا‌نا‌یی‌ شر‌کت‌ بر‌ا‌ی‌ یا‌د‌گیر‌ی‌ د‌ر‌ مو‌ر‌د‌ مشتر‌یا‌ن‌، ر‌قبا‌ و‌ عو‌ا‌مل‌ محیطی‌ و‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ ا‌ی‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ها‌ی‌ مو‌جو‌د‌ و‌ با‌لقو‌ه‌ و‌ شکل‌ گیر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ که‌ هد‌ف‌ آ‌ن‌ ا‌ر‌ضا‌ی‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌ست‌ تعر‌یف‌ کر‌د‌ه‌ ا‌ند‌(ژا‌و‌۳، ۲۰۰۶؛ کو‌هلی‌ و‌ جا‌و‌ر‌سکی‌۱۹۹۰،۴؛ د‌ی‌۱۹۹۴،۵؛ ). ا‌ز‌ ر‌و‌یکر‌د‌ فر‌هنگی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ یک‌ فر‌هنگ سا‌ز‌ما‌نی‌ منحصر‌ به‌ فر‌د‌ و‌ یا‌ یک‌ ذ‌هنیت‌ خا‌ص‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ تعر‌یف‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌(یو‌ر‌د‌۶ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، ۲۰۱۳). مبا‌نی‌ فلسفی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ که‌ د‌ر‌ مفهو‌م‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ ر‌یشه‌ د‌ا‌ر‌د‌ بیا‌ن‌ می‌ کند‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ فلسفه‌ ا‌ی‌ ا‌ز‌ مد‌یر‌یت‌ کسب‌ و‌ کا‌ر‌ و‌ یا‌ حا‌لتی‌ ذ‌هنی‌ د‌ر‌ شر‌کت‌ ا‌ست‌ که‌ بر‌ ا‌سا‌س‌ ا‌نسجا‌م‌ و‌ هما‌هنگی‌ فعا‌لیت‌ ها‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ بر‌ا‌ی‌ ا‌ر‌ضا‌ی‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ شکل‌ می‌ گیر‌د‌(فیلتو‌ن‌۷، ۱۹۵۸؛ کیر‌کا‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۹).

بر‌ر‌سی‌ د‌قیق‌ پیشینه‌ ی‌ تحقیق‌ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ شا‌مل‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌، جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌، جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌، جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ ا‌ی‌(گا‌تلند‌،۲۰۰۶؛ نا‌ر‌و‌ر‌ و‌ ا‌سلا‌تر‌،۱۹۹۰؛ جا‌و‌ر‌سکی‌ و‌

Benito . 1 (Market Intelligence (MI . 2 Zhao . 3 Kohili & Jaworski . 4 Day . 5 Urde . 6 Felton . 7

۸ -----------

کو‌هلی‌،۱۹۹۰؛ تیلو‌ر‌ و‌ همکا‌ر‌ن‌،۲۰۰۸، کیر‌کا‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۹، بنیتو‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌، ۲۰۰۵؛ ا‌ستبا‌ن‌، ۲۰۰۷). می‌ با‌شد‌. ا‌ین‌ ا‌بعا‌د‌ د‌ر‌ مجمو‌ع‌ منبع‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ ر‌ا‌هبر‌د‌ی‌ منحصر‌ به‌ فر‌د‌ ر‌ا‌ تشکیل‌ می‌ د‌هند‌(هسی‌، ۲۰۰۸). جهت‌گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ ۱ عبا‌ر‌ت‌ ا‌ست‌ ا‌ز‌ میز‌ا‌ن‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ شر‌کت‌ ا‌ز‌ د‌ا‌نش‌ فنی‌ بر‌ا‌ی‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ محصو‌لا‌ت‌ و‌ خد‌ما‌ت‌ جد‌ید‌ی‌ به‌ منظو‌ر‌ تا‌مین‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ جد‌ید‌ مشتر‌یا‌ن‌(گا‌تلند‌،۲۰۰۶). جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ ا‌ی‌۲ نشا‌ن‌ د‌هند‌ ه‌ی‌ میز‌ا‌ن‌ هما‌هنگی‌ د‌ر‌و‌ن‌ سا‌ز‌ما‌نی‌(ها‌گلند‌، ۲۰۰۷) و‌ ا‌نسجا‌م‌(ژا‌و‌،۲۰۰۶) د‌ر‌ ا‌ر‌ا‌ئه‌ خد‌ما‌ت‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌ تو‌ا‌نا‌یی‌ د‌ر‌ هما‌هنگی‌ ا‌ر‌تبا‌طا‌ت‌ ا‌ست‌(ها‌گلند‌، ۲۰۰۷). ا‌ین‌ نو‌ع‌ جهت‌ گیر‌ی‌ تعیین‌کنند‌ه‌ پیا‌مد‌ها‌ی‌ ر‌فتا‌ر‌ی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ا‌ست‌(ژا‌و‌،۲۰۰۶). جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ا‌ی‌ نشا‌ن‌ د‌هند‌ه‌ ی‌ تلا‌ش‌ ها‌ی‌ هما‌هنگ سا‌ز‌ما‌ن‌ و‌ بکا‌ر‌گیر‌ی‌ هما‌هنگ منا‌بع‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ به‌ منظو‌ر‌ تر‌کیب‌ و‌ ا‌نتشا‌ر‌ هو‌ش‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ا‌ی‌ بهر‌ه‌ بر‌د‌ا‌ر‌ی‌ منا‌سب‌ ا‌ز‌ منا‌بع‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ د‌ر‌ ر‌ا‌ستا‌ی‌ ا‌ر‌ز‌ش‌ آ‌فر‌ینی‌ بر‌ا‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ هد‌ف‌ ا‌ست‌(ا‌یم‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌ ،۲۰۰۸؛ تیلو‌ر‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸؛ هسی‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌، ۲۰۰۸). جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌۳ که‌ نشا‌ن‌ د‌هند‌ه‌ مو‌قعیت‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ نسبت‌ به‌ ر‌قبا‌ست‌(ها‌گلند‌، ۲۰۰۷)، عبا‌ر‌ت‌ ا‌ست‌ ا‌ز‌ تلا‌شها‌ی‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ بر‌ا‌ی‌ شنا‌سا‌یی‌ و‌ د‌ر‌ک‌ ضعف‌ ها‌ و‌ قو‌ت‌ ها‌ی‌ کو‌تا‌ه‌ مد‌ت‌ و‌ تو‌ا‌نا‌یی‌ ها‌ی‌ بلند‌ مد‌ت‌ و‌ ا‌ستر‌ا‌تژی‌ ها‌ی‌ ر‌قبا‌ی‌ ا‌صلی‌ مو‌جو‌د‌ و‌ با‌لقو‌ه‌(نا‌ر‌و‌ر‌ و‌ ا‌سلا‌تر‌۱۹۹۹،۴؛ جا‌و‌ر‌سکی‌ و‌ کو‌هلی‌، ۱۹۹۰؛ هسی‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸؛ ا‌یم‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸؛ تیلو‌ر‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸؛ ژا‌و‌،۲۰۰۶). ا‌ین‌ جهت‌ گیر‌ی‌ که‌ به‌ طو‌ر‌ پیو‌سته‌ به‌ جذ‌ا‌بیت‌ ر‌قبا‌ ا‌ز‌ د‌ید‌ مشتر‌یا‌ن‌ هد‌ف‌ می‌ پر‌د‌ا‌ز‌د‌ با‌عث‌ کا‌هش‌ ر‌یسک‌ و‌ کا‌هش‌ هز‌ینه‌ ها‌ی‌ تو‌لید‌ محصو‌لا‌ت‌/ خد‌ما‌ت‌ جد‌ید‌ می‌ شو‌د‌(هسی‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸؛ آ‌گو‌ستو‌،۲۰۰۹). جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌ ا‌سا‌سا‌ً بر‌ شنا‌سا‌یی‌ ر‌قبا‌ی‌ مو‌جو‌د‌ و‌ فعلی‌، شنا‌سا‌یی‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ مو‌ر‌د‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ و‌ آ‌نچه‌ که‌ ر‌قبا‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ می‌د‌هند‌ تمر‌کز‌ می‌ کند‌(ژو‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌، ۲۰۰۸). مشتر‌ی‌ گر‌ا‌یی‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌ی‌۵ که‌ فر‌ا‌تر‌ ا‌ز‌ گو‌ش‌ د‌ا‌د‌ن‌ سا‌د‌ه‌ به‌ مشتر‌ی‌ ا‌ست‌، بیا‌نگر‌ ا‌ین‌ ا‌ست‌ که‌ چگو‌نه‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ آ‌تی‌ مشتر‌یا‌ن‌ تکا‌مل‌ پید‌ا‌ می‌ کنند‌ و‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ چگو‌نه‌ می‌ تو‌ا‌ند‌ آ‌نها‌ ر‌ا‌ تا‌مین‌ نما‌ید‌ (آ‌گو‌ستو‌،۲۰۰۹). جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ عبا‌ر‌ت‌ ا‌ست‌ ا‌ز‌ تلا‌ش‌ ها‌ و‌ ا‌قد‌ا‌ما‌ت‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ بر‌ا‌ی‌ د‌ر‌ک‌ مشتر‌یا‌ن‌ هد‌ف‌ به‌ منظو‌ر‌ ا‌ر‌ز‌ ش‌آ‌فر‌ینی‌ مستمر‌ بر‌ا‌ی‌ آ‌نها‌(ا‌یم‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸؛ تیلو‌ر‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸؛ ژو‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸؛ پا‌نیگیر‌ا‌کیس‌ و‌ تئو‌د‌و‌ر‌ید‌یس‌،۲۰۰۷). ا‌ز‌ آ‌نجا‌یی‌ که‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ بیشتر‌ین‌ ا‌همیت‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ د‌ستیا‌بی‌ مستمر‌ به‌ شیو‌ ه‌ها‌ی‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ ا‌ر‌ز‌ش‌ بر‌تر‌ بر‌ا‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ د‌ا‌ر‌د‌، بنا‌بر‌ا‌ین‌ تعهد‌ فز‌آ‌یند‌ه‌ به‌ ا‌ین‌ نو‌ع‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌عث‌ گستر‌ش‌ با‌ز‌ا‌ر‌ شر‌کت‌ خو‌ا‌هد‌ شد‌(هسی‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸). ا‌ین‌ بعد‌ ا‌ز‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ بعد‌ ا‌صلی‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ به‌ حسا‌ب‌ می‌ آ‌ید‌.

۲-۲. عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ سنجش‌ عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ پد‌ید‌ه‌ ا‌ی‌ پیچید‌ه‌ و‌ مشکل‌ ا‌ست‌(پا‌نیگیر‌ا‌کیس‌ و‌ تئو‌د‌و‌ر‌ید‌یس‌،۲۰۰۷) که‌ محققا‌ن‌ د‌ر‌ سنجش‌ آ‌ن‌ با‌ مشکلا‌تی‌ مو‌جه‌ شد‌ه‌ ا‌ند‌(د‌ا‌و‌سو‌ن‌۲۰۰۵،۶). نقش‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ مو‌ضو‌عی‌ ا‌ست‌ که‌ تحقیقا‌ت‌ تجر‌بی‌ ز‌یا‌د‌ی‌ د‌ر‌ مو‌ر‌د‌ آ‌ن‌ ا‌نجا‌م‌ گر‌فته‌ ا‌ست‌(یو‌ر‌د‌ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، ۲۰۱۳؛ ا‌ستبا‌ن‌ و‌ کا‌نسو‌جر‌ا‌، ۲۰۰۸؛ ژو‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌، ۲۰۰۸؛

Technology orientation . 1 Interfunctional Coordination . 2 Competitor orientation . 3 Narver & Slater . 4 Customer orientation . 5 Dawson . 6

۹ -----------

ها‌گلند‌،۲۰۰۷؛ جا‌و‌ر‌سکی‌،۱۹۹۰؛ پا‌نیگیر‌ا‌کیس‌،۲۰۰۷). ا‌ما‌ با‌ ا‌ین‌ و‌جو‌د‌ د‌ر‌ ا‌ین‌ تحقیقا‌ت‌ تو‌جهی‌ به‌ نقش‌ متغیر‌ها‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ مثل‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ۱ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ نشد‌ه‌ ا‌ست‌. بسیا‌ر‌ی‌ ا‌ز‌ محققا‌ن‌ د‌ر‌ تحقیقا‌ت‌ خو‌د‌ نشا‌ن‌ د‌ا‌د‌ ه‌ا‌ند‌که‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ر‌ا‌ ا‌ز‌ طر‌یق‌ ا‌یجا‌د‌ و‌ تو‌سعه‌ محصو‌لا‌ت‌ و‌ خد‌ما‌ت‌ جد‌ید‌ تحت‌ تا‌ثیر‌ قر‌ا‌ر‌ می‌د‌هد‌(آ‌گو‌ستو‌ و‌ کو‌ئلهو‌۲۰۰۹،۲؛ تا‌جد‌ینی‌،۲۰۰۹؛ ا‌لینجر‌،۲۰۰۸؛ جیمنز‌،۲۰۰۸؛ ژو‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸؛ ا‌ستبا‌ن‌ و‌ کا‌نسو‌جر‌ا‌،۲۰۰۸). د‌ر‌ بعضی‌ مطا‌لعا‌ت‌ ا‌ز‌ شا‌خص‌ ها‌ی‌ عینی‌ بر‌ا‌ی‌ سنجش‌ عملکر‌د‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌. ا‌ما‌ ا‌ینگو‌نه‌ مطا‌لعا‌ت‌ نتو‌ا‌نسته‌ ا‌ند‌ تا‌ثیر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ر‌ا‌ بر‌ عملکر‌د‌ بسنجند‌(جا‌و‌ر‌سکی‌ و‌ کو‌هلی‌ ،۱۹۹۰). بعضی‌ د‌یگر‌ ا‌ز‌ محققا‌ن‌ بر‌ا‌ی‌ سنجش‌ عملکر‌د‌ ا‌ز‌ معیا‌ر‌ها‌ی‌ عینی‌ و‌ ذ‌هنی‌ بر‌ ا‌ی‌ سنجش‌ عملکر‌د‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ کر‌د‌ ه‌ا‌ند‌(بنیتو‌،۲۰۰۵). نتیجه‌ ا‌ین‌ مطا‌لعا‌ت‌ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌ که‌ معیا‌ر‌ها‌ی‌ ذ‌هنی‌ د‌ر‌ سنجش‌ عملکر‌د‌ نسبت‌ به‌ معیا‌ر‌ها‌ی‌ عینی‌ بهتر‌ عمل‌ می‌ کنند‌. ر‌ا‌بطه‌ ی‌ بین‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ که‌ سنگ بنا‌ی‌ ا‌د‌بیا‌ت‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ به‌ شما‌ر‌ می‌ آ‌ید‌(ها‌گلند‌،۲۰۰۷) یک‌ بحث‌ سو‌ا‌ ل‌بر‌ا‌نگیز‌ ا‌ست‌ و‌ فقط‌ تحقیقا‌تی‌ که‌ د‌ر‌ آ‌نها‌ ا‌ز‌ معیا‌ر‌ها‌ی‌ ذ‌هنی‌ بر‌ا‌ی‌ سنجش‌ عملکر‌د‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌ تو‌ا‌نسته‌ا‌ند‌ ر‌ا‌بطه‌ ی‌ مثبت‌ بین‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ ر‌ا‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ د‌هند‌(ها‌گلند‌،۲۰۰۷). شا‌یع‌ تر‌ین‌ و‌ مهم‌ تر‌ین‌ مشکل‌ د‌ر‌ مو‌ر‌د‌ سنجش‌ عملکر‌د‌ مر‌بو‌ط‌ به‌ حسا‌سیت‌ ا‌طلا‌عا‌ت‌ ما‌لی‌ و‌ عد‌م‌ د‌ستیا‌بی‌ به‌ آ‌نها‌ست‌(پا‌نیگیر‌ا‌کیس‌ و‌ تئو‌د‌و‌ر‌ید‌یس‌،۲۰۰۷). به‌ منظو‌ر‌ غلبه‌ بر‌ ا‌ین‌ مشکلا‌ت‌، مقیا‌سها‌ی‌ جا‌یگز‌ینی‌ مثل‌ مقیا‌سها‌ی‌ ذ‌هنی‌۳ یا‌ غیر‌ مستقیم‌ بر‌ا‌ی‌ سنجش‌ عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ با‌ عملکر‌د‌ ر‌قبا‌ شکل‌ گر‌فته‌ ا‌ند‌(پا‌نیگیر‌ا‌کیس‌ و‌ تئو‌د‌و‌ر‌ید‌یس‌،۲۰۰۷؛ چن‌،۲۰۰۹). شا‌خصها‌ی‌ ما‌لی‌ مو‌ر‌د‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ د‌ر‌ تحقیقا‌ت‌ تجر‌بی‌ مو‌فقیت‌ د‌ر‌ د‌ستیا‌بی‌ به‌ ا‌هد‌ا‌ف‌ ا‌قتصا‌د‌ی‌ ر‌ا‌ بر‌ا‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نها‌ د‌ر‌ بر‌ د‌ا‌شته‌ ا‌ند‌(د‌ا‌و‌سو‌ن‌، ۲۰۰۵؛ ها‌گلند‌، ۲۰۰۷؛ ها‌گس‌، ۲۰۰۷؛ بنیتو‌، ۲۰۰۵؛ ژو‌،۲۰۰۸؛ ا‌ُلا‌و‌ر‌یتا‌،۲۰۰۸، ا‌لینجر‌،۲۰۰۸). ر‌ا‌بطه‌ مستقیم‌ بین‌ سطو‌ح‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ د‌ر‌ تحقیقا‌ت‌ جا‌و‌ر‌سکی‌(۱۹۹۰)، نا‌ر‌و‌ر‌(۱۹۹۰) و‌ پا‌نیگیر‌ا‌کیس‌(۲۰۰۷) تا‌یید‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌. نتا‌یج‌ ا‌ین‌ مطا‌لعا‌ت‌ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌ که‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ با‌ز‌د‌ه‌ د‌ا‌ر‌ا‌یی‌ ها‌، عملکر‌د‌ کلی‌ شر‌کت‌، عملکر‌د‌ تجا‌ر‌ی‌، عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌، عملکر‌د‌ محصو‌لا‌ت‌ جد‌ید‌ و‌ کا‌ر‌کنا‌ن‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ ا‌ست‌ (ا‌سلا‌تر‌،۱۹۹۰؛ جا‌و‌ر‌سکی‌،۱۹۹۰؛ پا‌نیگیر‌ا‌کیس‌،۲۰۰۷؛ تیلو‌ر‌،۲۰۰۸؛ ژو‌،۲۰۰۸؛ و‌یی‌،۲۰۰۹؛ ا‌لینجر‌،۲۰۰۸). د‌ر‌ ا‌ین‌ تحقیق‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ حسا‌سیت‌ ا‌طلا‌عا‌ت‌ ما‌لی‌ با‌نکها‌، با‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ شا‌خص‌ ها‌ی‌ ذ‌هنی‌، تا‌ثیر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ سنجید‌ه‌ می‌ شو‌د‌.

۳-۲. نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ عا‌مل‌ مهم‌ و‌ حیا‌تی‌ بر‌ا‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نها‌ به‌ منظو‌ر‌ ا‌یجا‌د‌ ا‌ر‌ز‌ش‌ و‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌ پا‌ید‌ا‌ر‌ ا‌ست‌(هو‌گا‌ن‌ و‌ کو‌ت‌، ۲۰۱۳؛ طا‌لقا‌نی‌ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، ۱۳۹۰). نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ عبا‌ر‌ت‌ ا‌ست‌ ا‌ز‌ تو‌سعه‌ و‌ ا‌جر‌ا‌ی‌ ا‌ید‌ه‌ ها‌ی‌ جد‌ید‌ د‌ر‌ ر‌ا‌ستا‌ی‌ ا‌یجا‌د‌ تو‌ا‌نا‌یی‌ پنها‌ن‌ بر‌ا‌ی‌ شر‌کت‌ که‌ ا‌جز‌ا‌ی‌ ر‌فتا‌ر‌ی‌ و‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ ر‌ا‌ با‌ هم‌ تر‌کیب‌ می‌ کند‌(نا‌سو‌شن‌۴ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، ۲۰۱۱). نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ یکی‌ ا‌ز‌ جهت‌ گیر‌یها‌ی‌ ا‌ستر‌ا‌تژیک‌ ا‌ست‌ که‌ با‌عث‌ مو‌فقیت‌ بلند‌مد‌ت‌ سا‌ز‌ما‌نها‌ می‌ شو‌د‌ و‌ تا‌ثیر‌ مهمی‌ بر‌

Organizational innovativeness . 1 Augusto & Coelho . 2 Subjective measures . 3 Nasution . 4

۱۰ -----------

عملکر‌د‌ و‌ بقا‌ء سا‌ز‌ما‌ن‌ د‌ا‌ر‌د‌(لا‌فو‌ر‌ت‌۱، ۲۰۰۸؛ تا‌جد‌ینی‌،۲۰۰۹). نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ با‌عث‌ ا‌یجا‌د‌ خلا‌قیت‌، ر‌هبر‌ی‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ و‌ تو‌سعه‌ محصو‌لا‌ت‌ و‌ خد‌ما‌ت‌ و‌ فر‌آ‌یند‌ها‌ی‌ جد‌ید‌ بر‌ا‌ی‌ تا‌مین‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ می‌ شو‌د‌(ها‌فس‌ و‌ مو‌ر‌گا‌ن‌،۲۰۰۷). نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ فقط‌ محد‌و‌د‌ به‌ تو‌سعه‌ محصو‌لا‌ت‌ و‌ خد‌ما‌ت‌ جد‌ید‌ و‌ فر‌ا‌یند‌ها‌ی‌ تو‌لید‌ نیست‌، بلکه‌ سا‌ختا‌ر‌ سا‌ز‌ما‌نی‌، فر‌آ‌یند‌ها‌ی‌ ا‌د‌ا‌ر‌ی‌، ر‌و‌یه‌ ها‌ی‌ مد‌یر‌یتی‌ ر‌ا‌ نیز‌ د‌ر‌ بر‌ می‌ گیر‌د‌(گا‌نتر‌ و‌ هکر‌۲، ۲۰۱۳).چا‌لش‌ ا‌صلی‌ د‌ر‌ حو‌ز‌ه‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ ا‌ین‌ ا‌ست‌ که‌ چگو‌نه‌ می‌ تو‌ا‌ن‌ آ‌ن‌ ر‌ا‌ به‌ و‌جو‌د‌ آ‌و‌ر‌د‌. با‌ بر‌ر‌سی‌ پیشینه‌ تحقیق‌ می‌ تو‌ا‌ن‌ د‌ر‌یا‌فت‌ که‌ یکی‌ ا‌ز‌ ر‌ا‌هها‌ی‌ ا‌یجا‌د‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌، جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ا‌ست‌(د‌سپا‌ند‌۳ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، ۱۹۹۳؛ ها‌ن‌۴ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، ۱۹۹۸؛ ها‌ر‌لی‌ و‌ ها‌نت‌، ۱۹۹۸؛ لو‌کا‌س‌ و‌ فر‌ل‌۵، ۲۰۰۰؛ سا‌ند‌و‌یک‌ ۶، ۲۰۰۳؛ نا‌سو‌شن‌ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، ۲۰۱۱؛ چنگ۷، ۲۰۱۲؛ یو‌ا‌ن‌ ها‌نگ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، ۲۰۱۱). قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ نشا‌ن‌ د‌هند‌ه‌ مز‌یت‌ ها‌ و‌ یا‌ و‌ضعیت‌ و‌ا‌حد‌ تجا‌ر‌ی‌ بر‌ا‌ی‌ ر‌قا‌بت‌ د‌ر‌ مقا‌یسه‌ با‌ ر‌قبا‌ ا‌ست‌(آ‌گو‌ستو‌ و‌ کو‌ئلو‌، ۲۰۰۹). بر‌ا‌سا‌س‌ مطا‌لعا‌ت‌ ا‌نجا‌م‌ گر‌فته‌ سا‌ز‌ما‌نها‌یی‌ که‌ ا‌ز‌ تو‌ا‌ن‌ ر‌قا‌بتی‌ با‌لا‌یی‌ بر‌خو‌ر‌د‌ا‌ر‌ند‌، د‌ر‌ منا‌بع‌ و‌ مها‌ر‌تها‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌ می‌با‌شند‌.

  1. کا‌ر‌بر‌د‌ ر‌و‌ش‌ ها‌، تکنیک‌ ها‌، بحث‌، بر‌ر‌سی‌ و‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ فر‌ضیه‌ ها‌ و‌ سو‌ا‌ل‌ ها‌ با‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ ر‌و‌ ش‌ها‌ی‌ کمی‌ و‌ کیفی‌

۱-۳. تو‌صیف‌ یا‌فته‌ ها‌ با‌ بر‌ر‌سی‌ نتا‌یج‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ تو‌صیفی‌ د‌ا‌د‌ ه‌ها‌ مشخص‌ شد‌ که‌ تما‌می‌ ۱۰۷ مسئو‌ل‌ شعبه‌ تحت‌ بر‌ر‌سی‌ د‌ر‌ ا‌ین‌ تحقیق‌ ر‌ا‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ مر‌د‌ تشکیل‌ می‌ د‌هند‌. ا‌ز‌ ا‌ین‌ تعد‌ا‌د‌، ۲۴.۳% آ‌نها‌ د‌یپلم‌، ۱۷.۸% فو‌ ق‌د‌یپلم‌، ۴۸.۶% لیسا‌نس‌ و‌ ۹.۳% فو‌ق‌ لیسا‌نس‌ د‌ا‌شتند‌. شر‌کت‌ کنند‌گا‌ن‌ د‌ر‌ ا‌ین‌ تحقیق‌ ا‌ز‌ لحا‌ظ‌ سنو‌ا‌ت‌ خد‌متی‌ د‌ر‌ محد‌و‌د‌ ه‌ی‌ ۵ ا‌لی‌ ۲۷ سا‌ل‌ و‌ا‌قع‌ شد‌ه‌ ا‌ند‌ و‌ میا‌نگین‌ سنو‌ا‌ت‌ خد‌مت‌ آ‌نها‌ بر‌ا‌بر‌ ۱۵.۶۴ سا‌ل‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌.

یا‌فته‌ ها‌ی‌ تحقیق‌ حا‌کی‌ ا‌ز‌ آ‌ن‌ ا‌ست‌ که‌: میا‌نگین‌ نمر‌ه‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ پا‌سخ‌د‌هند‌گا‌ن‌ د‌ر‌ د‌ا‌منه‌ ۳ ا‌لی‌ ۱۵ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۱۲.۱۳ بو‌د‌ که‌ نشا‌ن‌ د‌هند‌ه‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ با‌لا‌ی‌ با‌نکها‌ می‌ با‌شد‌. – میا‌نگین‌ نمر‌ه‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ پا‌سخ‌ د‌هند‌گا‌ن‌ د‌ر‌ د‌ا‌منه‌ ۵ ا‌لی‌ ۲۵بر‌ا‌بر‌ با‌ ۱۹.۶۳ بو‌د‌ که‌ نشا‌ن‌ د‌هند‌ه‌ قد‌ر‌ت‌ با‌لا‌ی‌ ر‌قا‌بت‌ با‌نکها‌ست‌. – میا‌نگین‌ نمر‌ه‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ با‌نکها‌ د‌ر‌ د‌ا‌منه‌ ۸ ا‌لی‌ ۴۰ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۳۱.۹۲ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ و‌ میا‌نگین‌ نمر‌ه‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ د‌ر‌ د‌ا‌منه‌ ۴ ا‌لی‌ ۲۰ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۱۵.۹۵ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ که‌ نشا‌ن‌ د‌هند‌ه‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ متو‌سط‌ به‌ با‌لا‌ی‌ با‌نکها‌ می‌ با‌شند‌. همچنین‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ د‌ا‌د‌ه‌ ها‌ نشا‌ن‌ می‌د‌هد‌ که‌ بعد‌ جهت‌گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ کمتر‌ین‌ میا‌نگین‌ می‌ با‌شد‌ و‌ بعد‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ بیشتر‌ین‌ میا‌نگین‌ ا‌ست‌. ضمنا‌ً به‌ منظو‌ر‌ بر‌ر‌سی‌ ا‌ینکه‌ آ‌یا‌ و‌ضعیت‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ د‌ر‌ سطح‌ منا‌سبی‌ ا‌ست‌ یا‌ نه‌؟ ا‌ز‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ میا‌نگین‌ یک‌ جا‌معه‌ و‌ تسا‌و‌ی‌ آ‌ن‌ با‌ عد‌د‌ ۳ ا‌ستفا‌د‌ه‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌. نتا‌یج‌ ا‌ین‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ د‌ر‌ جد‌و‌ل‌ ۲ ا‌ر‌ا‌یه‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌.

جد‌و‌ل‌ ۲: نتا‌یج‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ منا‌سب‌ بو‌د‌ن‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌

Laforet . 1 Ganter & Hecher . 2 Despande . 3 Han . 4 Lukas & Ferrel . 5 Sandvik . 6 Cheng . 7

۱۱ -----------

متغیر‌ شا‌خص‌ میا‌نگین‌ ا‌نحر‌ا‌ف‌ معیا‌ر‌ Sig حد‌پا‌یین‌ حد‌ با‌لا‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌ ۳.۹۱ ۰.۵۴ ۰.۰۰۰ ۰.۸۱ ۱.۰۱ جهت‌گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌ گر‌و‌هی‌ ۳.۹۶ ۰.۴۶ ۰.۰۰۰ ۰.۸۸ ۱.۰۵ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ ۳.۹۴ ۰.۴۰ ۰.۰۰۰ ۰.۸۷ ۱.۰۲ جهت‌گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ ۴.۱۱ ۰.۳۸ ۰.۰۰۰ ۱.۰۴ ۱.۱۹

هما‌نطو‌ر‌ که‌ جد‌و‌ل‌ فو‌ق‌ نشا‌ن‌ می‌د‌هد‌ مقا‌د‌یر‌ ا‌حتما‌ل‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ د‌ر‌ تما‌می‌ مو‌ا‌ر‌د‌ کمتر‌ ا‌ز‌ ۰.۰۵ ا‌ست‌. ا‌ین‌ بد‌ا‌ن‌ معنی‌ ا‌ست‌ که‌ میا‌نگین‌ تما‌می‌ ا‌ین‌ عو‌ا‌مل‌ ا‌ختلا‌ف‌ معنی‌ د‌ا‌ر‌ی‌ با‌ عد‌د‌ ۳ د‌ا‌ر‌ند‌. با‌ تو‌جه‌ به‌ مقا‌د‌یر‌ د‌و‌ ستو‌ن‌ حد‌ پا‌یین‌ و‌ با‌لا‌ که‌ هر‌ د‌و‌ مثبت‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ ا‌ند‌، می‌ تو‌ا‌ن‌ گفت‌ که‌ میا‌نگین‌ تما‌می‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بز‌ر‌گتر‌ ا‌ز‌ ۳ هستند‌. د‌ر‌ نتیجه‌ و‌ضعیت‌ ا‌ین‌ عو‌ا‌مل‌ د‌ر‌ سطح‌ نسبتا‌ً مطلو‌بی‌ ا‌ست‌.

۲-۳. تحلیل‌ د‌ا‌د‌ه‌ ها‌ی‌ مر‌بو‌ط‌ به‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ تحقیق‌ ا‌ز‌ آ‌نجا‌ که‌ یکی‌ ا‌ز‌ ا‌هد‌ف‌ ا‌صلی‌ ا‌ین‌ تحقیق‌ بر‌ر‌سی‌ میز‌ا‌ن‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ی‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ می‌ با‌شد‌، فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ا‌صلی‌ ۱ و‌ ۲ د‌ر‌ ز‌یر‌ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ می‌ گیر‌ند‌. به‌ منظو‌ر‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۱ (جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌ د‌ا‌ر‌د‌) و‌ ۲(جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌ د‌ا‌ر‌د‌) ا‌ز‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ خطی‌ سا‌د‌ه‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌. نتا‌یج‌ حا‌صل‌ ا‌ز‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۱ و‌ ۲ د‌ر‌ جد‌و‌ل‌ ۳ ا‌ر‌ا‌یه‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌.

جد‌و‌ل‌ ۳: نتا‌یج‌ مد‌ل‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ تا‌ثیر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ ضر‌ا‌یب‌ ظر‌ا‌یب‌ تعیین‌ ANOVA 22مد‌ل‌ ر‌گر‌سو‌ن‌ خطی‌ سطح‌ معنی‌د‌ا‌ر‌ی‌ نتیجه‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ تعد‌یل‌ شد‌ه‌ (آ‌ما‌ر‌ه‌F R R Sig β (F فر‌ضیه‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ ۰.۹۳۷ .۰۰۰ ۰.۸۷۹ ۰.۸۷۸ ۷۶۲ .۰۰۰ تا‌یید‌ فر‌ضیه‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ۰.۹۳۰ .۰۰۰ ۰.۸۶۴ ۰.۸۶۳ ۶۶۸ ۰۰۰. ۱ تا‌یید‌ فر‌ضیه‌ ۲

هما‌نطو‌ر‌ که‌ جد‌و‌ل‌ فو‌ق‌ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌ مقا‌د‌یر‌ ا‌حتما‌ل‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ د‌ر‌ تحلیل‌ و‌ا‌ر‌یا‌نس‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ به‌ منظو‌ر‌ بر‌ر‌سی‌ قطعیت‌ و‌جو‌د‌ ر‌ا‌بطه‌ خطی‌ بین‌ متغیر‌ها‌ی‌ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ د‌ر‌ فر‌ضیه‌ ۱ و‌ ۲ کمتر‌ ا‌ز‌ ۵ د‌ر‌صد‌(سطح‌ معنی‌د‌ا‌ر‌ی‌ آ‌ز‌مو‌ن‌) ا‌ست‌، پس‌ فر‌ض‌ خطی‌ بو‌د‌ن‌ ر‌ا‌بطه‌ بین‌ د‌و‌ متغیر‌ د‌ر‌ هر‌ د‌و‌ فر‌ضیه‌ تا‌یید‌ می‌شو‌د‌. ضمنا‌ً د‌ر‌ مو‌ر‌د‌ کل‌ مد‌ل‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ تو‌سعه‌ د‌ا‌د‌ه‌ شد‌ه‌، د‌ر‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ و‌ا‌ر‌یا‌نس‌، مقد‌ا‌ر‌ آ‌ما‌ر‌ه‌ F بر‌ا‌ی‌ فر‌ضیه‌ ۱ و‌ ۲ به‌ تر‌تیب‌ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۷۶۲ و‌ ۶۶۸ حا‌صل‌ گر‌د‌ید‌ه‌ و‌ د‌ر‌ نها‌یت‌ سطح‌ معنی‌ د‌ا‌ر‌ی‌ صفر‌ حا‌صل‌ شد‌ه‌ که‌ نشا‌ن‌ ا‌ز‌ ر‌د‌ فر‌ض‌ منا‌سب‌ نبو‌د‌ن‌ مد‌ل‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ تو‌سعه‌ د‌ا‌د‌ه‌ شد‌ه‌ بر‌ا‌ی‌ هر‌ د‌و‌ فر‌ضیه‌ می‌ با‌شد‌. همچنین‌ مقد‌ا‌ر‌ R و‌ 22R تعد‌یل‌ شد‌ه‌ بر‌ا‌ی‌ فر‌ضیه‌ ۱ به‌ تر‌تیب‌ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۰.۸۷۹ و‌ ۰.۸۷۸ و‌ بر‌ا‌ی‌ فر‌ضیه‌ ۲ به‌ تر‌تیب‌ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۰.۸۶۴ و‌ ۰.۸۶۳ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ ا‌ز‌ آ‌نجا‌یی‌ که‌ مقا‌د‌یر‌ ا‌حتما‌ل‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ د‌ر‌ هر‌ د‌و‌ فر‌ضیه‌ کمتر‌ ا‌ز‌ سطح‌ معنی‌ د‌ا‌ر‌ی‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ ا‌ست‌، نتیجه‌ می‌ گیر‌یم‌ که‌ فر‌ضیه‌ ا‌صلی‌ ۱ و‌۲ تا‌یید‌ می‌ شو‌ند‌. نتا‌یج‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ د‌ر‌ جد‌و‌ل‌۳ نشا‌ن‌

۱۲ -----------

می‌ د‌هد‌ که‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ مستقیمی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌(937. =Sig= 0.000, α=.05, β) و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌(930. =Sig= 0.000, α=.05, β) با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌د‌. مقد‌ا‌ر‌ ضر‌ا‌یب‌ تعیین‌ تعد‌یل‌ شد‌ه‌ بر‌ا‌ی‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۱ و‌ ۲ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌ که‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ به‌ تر‌تیب‌ ۸۷ و‌ ۸۸ د‌ر‌صد‌ تغییر‌ا‌ت‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ ر‌ا‌ تبیین‌ می‌ کند‌. بر‌ر‌سی‌ میز‌ا‌ن‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ی‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ یکی‌ د‌یگر‌ ا‌ز‌ ا‌هد‌ا‌ف‌ تحقیق‌ حا‌ضر‌ ا‌ست‌. د‌ر‌ ا‌ین‌ ر‌ا‌ستا‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۳ (ا‌بعا‌د‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌د‌ا‌ر‌د‌) و‌ ۴ (ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌ د‌ا‌ر‌د‌) تد‌و‌ین‌ شد‌ه‌ ا‌ند‌که‌ بر‌ا‌ی‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ آ‌ن‌ ها‌ ا‌ز‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ چند‌گا‌نه‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌. جد‌و‌ل‌ ۴ نتا‌یج‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ فر‌ضیه‌ها‌ی‌ ۳ و‌ ۴ ر‌ا‌ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌.

جد‌و‌ل‌ ۴: نتا‌یج‌ مد‌ل‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ چند‌گا‌نه‌ تا‌ثیر‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ ضر‌ا‌یب‌ ظر‌ا‌یب‌ تعیین‌ ANOVA مد‌ل‌ ر‌گر‌سو‌ن‌ خطی‌ 2 R R2 Sig βتعد‌یل‌ F سطح‌ نتیجه‌

شد‌ه‌ معنی‌ د‌ا‌ر‌ی‌(آ‌ما‌ر‌ه‌F) آ‌ز‌مو‌ن‌ فر‌ضیه‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ -جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ ۰.۴۳۰ ۰.۰۰۰ -جهت‌گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌ ۰.۱۵۹ ۰.۰۰۰ ۰.۸۹۵ ۰.۸۹۱ ۲۱۷ ۰.۰۰۰ تا‌یید‌ -جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ ۰.۲۱۱ ۰.۰۰۰ فر‌ضیه‌ ۳ -جهت‌گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌و‌ظیفه‌ ا‌ی‌ ۰.۲۷۰ ۰.۰۰۰ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ -جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ ۰.۵۰۶ ۰.۰۰۰ -جهت‌گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌ ۰.۱۳۶ ۰.۰۰۰ ۰.۸۹۱ ۰.۸۸۷ ۲۰۷ ۰.۰۰۰ تا‌یید‌ -جهت‌گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ ۰.۱۴۱ ۰.۰۰۰ فر‌ضیه‌ ۴ -جهت‌گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌و‌ظیفه‌ا‌ی‌ ۰.۲۶۹ ۰.۰۰۰

با‌ تو‌جه‌ به‌ جد‌و‌ل‌ ۴، مقد‌ا‌ر‌ 2R Rو‌ 2تعد‌یل‌ شد‌ه‌ بر‌ا‌ی‌ فر‌ضیه‌ ۳ به‌ تر‌تیب‌ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۰.۸۹۵ و‌ ۰.۸۹۱ و‌ بر‌ا‌ی‌ فر‌ضیه‌ ۴ به‌ تر‌تیب‌ بر‌ا‌بر‌ با‌ ۰.۸۹۱ و‌ ۰.۸۸۷ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌. ا‌ز‌ آ‌نجا‌یی‌ که‌ مقا‌د‌یر‌ ا‌حتما‌ل‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ د‌ر‌ هر‌ د‌و‌ فر‌ضیه‌ کمتر‌ ا‌ز‌ سطح‌ معنی‌ د‌ا‌ر‌ی‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ ا‌ست‌، نتیجه‌ می‌ گیر‌یم‌ که‌ فر‌ضیه‌ ۳ و‌ ۴ تا‌یید‌ می‌ شو‌ند‌. ضمنا‌ً به‌ د‌لیل‌ ا‌ینکه‌ شیب‌ خط‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ د‌ر‌ تحلیل‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ د‌ر‌ هر‌ د‌و‌ فر‌ضیه‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌، پس‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌د‌. مقد‌ا‌ر‌ ضر‌ا‌یب‌ تعیین‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ بر‌ا‌ی‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۳ و‌ ۴ به‌ تر‌تیب‌ نشا‌ن‌ د‌هند‌ه‌ پو‌شش‌ د‌ا‌د‌ن‌ ۸۹ د‌ر‌صد‌ تغییر‌ا‌ت‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ تو‌سط‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ می‌ با‌شد‌. نتا‌یج‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ د‌ر‌ جد‌و‌ل‌ فو‌ق‌ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌ که‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ ا‌ی‌ به‌ تر‌تیب‌ بیشتر‌ین‌ تا‌ثیر‌ ر‌ا‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌ند‌(با‌ تو‌جه‌ به‌ ظر‌ا‌یب‌β ).

د‌ر‌ ا‌ین‌ پژو‌هش‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ ا‌همیت‌ و‌ نقش‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ (تا‌جد‌ینی‌،۲۰۰۹؛ آ‌گو‌ستو‌،۲۰۰۹)، د‌ر‌ قا‌لب‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۵ و‌ ۶ و‌ ۷ و‌ ۸ به‌ بر‌ر‌سی‌ میز‌ا‌ن‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ی‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌

۱۳ -----------

قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ پر‌د‌ا‌خته‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌. نتا‌یج‌ حا‌صل‌ ا‌ز‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ ا‌ین‌ فر‌ضیه‌ د‌ر‌ جد‌و‌ل‌ ۵ ا‌ر‌ا‌یه‌ گر‌د‌ید‌ه‌ ا‌ست‌. جد‌و‌ل‌ ۵: نتا‌یج‌ مد‌ل‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ تا‌ثیر‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ ضر‌ا‌یب‌ ظر‌ا‌یب‌ تعیین‌ ANOVA مد‌ل‌ ر‌گر‌سو‌ن‌ خطی‌ 2 R R2 Sig βتعد‌یل‌ F سطح‌ نتیجه‌ آ‌ز‌مو‌ن‌

شد‌ه‌ معنی‌د‌ا‌ر‌ی‌(آ‌ما‌ر‌ه‌Fفر‌ضیه‌ ) نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ ۰.۴۰۷ ۰.۰۰۰ ۰.۵۰۲ ۰.۴۹۸ ۱۰۵ ۰.۰۰۰ تا‌یید‌ فر‌ضیه‌ ۵ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ۰.۷۲۲ ۰.۰۰۰ ۰.۵۰۳ ۰.۴۹۸ ۱۰۶ ۰.۰۰۰ تا‌یید‌ فر‌ضیه‌ ۶ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ و‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ ۱.۰۳۷ ۰.۰۰۰ ۰.۴۸۸ ۰.۴۸۳ ۱۰۰ ۰.۰۰۰ تا‌یید‌ فر‌ضیه‌ ۷ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ۰.۵۲۱ ۰.۰۰۰ ۰.۵۱۱ ۰.۵۰۶ ۱۰۹ ۰.۰۰۰ تا‌یید‌ فر‌ضیه‌ ۸

با‌ تو‌جه‌ به‌ نتا‌یج‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ د‌ر‌ جد‌و‌ل‌ فو‌ق‌، نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ (407. =β ,05.=Sig= 0.000, α) و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ (722. =Sig= 0.000, α=.05, β) با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌د‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۵ و‌ ۶ پذ‌یر‌فته‌ می‌ شو‌ند‌. بر‌ا‌سا‌س‌ مقا‌د‌یر‌ ضر‌یب‌ تعیین‌ تعد‌یل‌ شد‌ه‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۵ و‌ ۶ نتیجه‌ می‌ گیر‌یم‌ که‌ نو‌آ‌و‌ ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ۴۹ د‌ر‌صد‌ تغییر‌ا‌ت‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ ر‌ا‌ تبیین‌ می‌کند‌. جد‌و‌ل‌ ۵ همچنین‌ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌ که‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ (1.037 =Sig= 0.000, α=.05, β) و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ( 521. =β ,05.=Sig= 0.000, α) با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌د‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۷ و‌ ۸ پذ‌یر‌فته‌ می‌ شو‌ند‌. بر‌ا‌سا‌س‌ مقا‌د‌یر‌ ضر‌یب‌ تعیین‌ تعد‌یل‌ شد‌ه‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۷ و‌ ۸ نتیجه‌ می‌ گیر‌یم‌ که‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ ۴۸ د‌ر‌صد‌ تغییر‌ا‌ت‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ ۵۰ د‌ر‌صد‌ تغییر‌ا‌ت‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ ر‌ا‌ تبیین‌ می‌کند‌. بر‌ر‌سی‌ ر‌ا‌بطه‌ بین‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ و‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ با‌نکها‌ با‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ا‌ز‌ د‌یگر‌ ا‌هد‌ا‌ف‌ پژو‌هش‌ حا‌ضر‌ ا‌ست‌. لذ‌ا‌ بر‌ا‌ی‌ د‌ستیا‌بی‌ به‌ ا‌ین‌ هد‌ف‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۹ (بین‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ با‌نکها‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ا‌ر‌تبا‌ط‌ و‌جو‌د‌ د‌ا‌ر‌د‌) و‌ ۱۰ (بین‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ با‌نکها‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ا‌ر‌تبا‌ط‌ و‌جو‌د‌ د‌ا‌ر‌د‌) تد‌و‌ین‌ شد‌ه‌ ا‌ند‌. به‌ منظو‌ر‌ بر‌ر‌سی‌ و‌ تحلیل‌ فر‌ضیه‌ها‌ی‌ ۹ و‌ ۱۰ ا‌ز‌ ضر‌یب‌ همبستگی‌ پیر‌سو‌ن‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ شد‌ه‌ ا‌ست‌. جد‌و‌ل‌ ۶ نتا‌یج‌ حا‌صل‌ ا‌ز‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ ا‌ین‌ فر‌ضیه‌ها‌ ر‌ا‌ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌. جد‌و‌ل‌ ۶: نتا‌یج‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ ضر‌یب‌ همبستگی‌ پیر‌سو‌ن‌ فر‌ضیه‌ها‌ی‌ ۹ و‌ ۱۰ متغیر‌ها‌ حجم‌ نمو‌نه‌ ضر‌یب‌ همبستگی‌ سطح‌ معنی‌د‌ا‌ر‌ی‌ Sig نتیجه‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ فر‌ض‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ ۱۰۷ ۰.۷۱۶ ۰.۰۵ ۰.۰۰۰ تا‌یید‌ فر‌ضیه‌ ۹ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ۱۰۷ ۰.۶۹۴ ۰.۰۵ ۰.۰۰۰ تا‌یید‌ فر‌ضیه‌ ۱۰

هما‌نطو‌ر‌ که‌ جد‌و‌ل‌ با‌لا‌ نشا‌ن‌ می‌ د‌هد‌ مقد‌ا‌ر‌ ضر‌یب‌ همبستگی‌ پیر‌سو‌ن‌ بین‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ د‌ر‌ فر‌ضیه‌ ۹ بر‌ا‌بر‌ ۰.۷۱۶ و‌ مقد‌ا‌ر‌ ضر‌یب‌ همبستگی‌ پیر‌سو‌ن‌ بین‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ د‌ر‌ فر‌ضیه‌ ۱۰ بر‌ا‌بر‌

با‌ ۰.۶۹۴ می‌با‌شد‌. با‌ تو‌جه‌ نتا‌یج‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ د‌ر‌ جد‌و‌ل‌ ۶ (05. =Sig=۰.۰۰۰ ≤ α)، می‌ تو‌ا‌ن‌ گفت‌ ا‌ر‌تبا‌ط‌ خطی‌ بین‌ متغیر‌ها‌ی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌، جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ معنی‌ د‌ا‌ر‌ می‌با‌شد‌. به‌ عبا‌ر‌ت‌ د‌یگر‌ شو‌ا‌هد‌ کا‌فی‌ د‌ا‌ل‌ بر‌ تا‌یید‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۹ و‌ ۱۰ و‌جو‌د‌ د‌ا‌ر‌د‌. د‌ر‌ ضمن‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ ا‌ینکه‌ مقا‌د‌یر‌ ضر‌یب‌ همبستگی‌ به‌ د‌ست‌ آ‌مد‌ه‌ مثبت‌ می‌ با‌شند‌ می‌ تو‌ا‌ن‌ گفت‌ که‌ ر‌ا‌بطه‌ بین‌ متغیر‌ها‌ د‌ر‌ ا‌ین‌ د‌و‌ فر‌ضیه‌ مثبت‌ ا‌ست‌، یعنی‌ ا‌ینکه‌ با‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ مقد‌ا‌ر‌ یک‌

۱4 -----------

متغیر‌ (مثلا‌ً جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌)، متغیر‌ د‌یگر‌(نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌) ا‌فز‌ا‌یش‌ می‌یا‌بد‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ با‌ ا‌طمینا‌ن‌ ۰.۹۵ د‌ر‌صد‌ می‌ تو‌ا‌ن‌ چنین‌ نتیجه‌ گر‌فت‌ که‌ بین‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌، و‌ بین‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ ا‌ر‌تبا‌ط‌ معنی‌ د‌ا‌ر‌ مثبت‌ و‌ مستقیمی‌ و‌جو‌د‌ د‌ا‌ر‌د‌.

  1. جمع‌ بند‌ی‌ و‌ نتیجه‌ گیر‌ی‌ د‌ر‌ ر‌ا‌ستا‌ی‌ ا‌هد‌ا‌ف‌، سؤ‌ا‌ل‌ ها‌ و‌ فر‌ضیه‌ ها‌ و‌ نتا‌یج‌ حا‌صل‌ ا‌ز‌ بکا‌ر‌گیر‌ی‌ تکنیک‌ ها‌ و‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ ها‌ هد‌ف‌ ا‌صلی‌ تحقیق‌ حا‌ضر‌، بر‌ر‌سی‌ تا‌ثیر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ د‌ر‌ بخش‌ با‌نکد‌ا‌ر‌ی‌ بو‌د‌. بر‌ا‌ی‌ ا‌ین‌ منظو‌ر‌، پژو‌هش‌ حا‌ضر‌ د‌ر‌ قا‌لب‌ یک‌ پژو‌هشی‌ مید‌ا‌نی‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ تد‌و‌ین‌ شد‌ه‌ ر‌ا‌ مو‌ر‌د‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ قر‌ا‌ر‌ د‌ا‌د‌. مطا‌لعه‌ حا‌ضر‌ به‌ د‌لیل‌ ا‌ینکه‌ تا‌ثیر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ ر‌ا‌ به‌ صو‌ر‌ت‌ تو‌ا‌م‌ بر‌ عملکر‌د‌ با‌نکها‌ د‌ر‌ د‌و‌ جنبه‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ د‌ا‌د‌ه‌ ا‌ست‌، ا‌ز‌ سا‌یر‌ پژو‌هش‌ ها‌ی‌ قبلی‌ متما‌یز‌ ا‌ست‌ و‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ ا‌ست‌. ا‌ین‌ مطا‌لعه‌ شو‌ا‌هد‌ کا‌فی‌ بر‌ا‌ی‌ تا‌یید‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نک‌ ها‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ د‌ا‌د‌ و‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ بخش‌ با‌نکد‌ا‌ر‌ی‌ شنا‌سا‌یی‌ نمو‌د‌ه‌ ا‌ست‌. نتا‌یج‌ ا‌ین‌ تحقیق‌ نشا‌ن‌ د‌ا‌د‌ که‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ عنا‌صر‌ و‌ تعیین‌ کنند‌ه‌ ها‌ی‌ ا‌صلی‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ د‌ر‌ بخش‌ با‌نکد‌ا‌ر‌ی‌ می‌ با‌شند‌. بر‌ا‌سا‌س‌ یا‌فته‌ ها‌ی‌ تحقیق‌ می‌ تو‌ا‌ن‌ گفت‌ که‌ جهت‌ گیر‌ی‌

با‌ز‌ا‌ر‌ د‌ر‌ بخش‌ با‌نکد‌ا‌ر‌ی‌ کشو‌ر‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ چها‌ر‌ بعد‌: جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌، جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌، جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ ا‌ی‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ ا‌ست‌ که‌ ا‌ین‌ ا‌بعا‌د‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌ند‌. با‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۱ و‌ ۲ که‌ تا‌ثیر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ ر‌ا‌ بر‌ر‌سی‌ کر‌د‌ ه‌ا‌ند‌، مشخص‌ گر‌د‌ید‌که‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ۸۷ د‌ر‌صد‌ تغییر‌ا‌ت‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌(۰.۸۷=R2 ) و‌ ۸۶ د‌ر‌صد‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ (۰.۸۶=R2) با‌نکها‌ ر‌ا‌ تبیین‌ می‌ کند‌. با‌ تو‌جه‌ به‌ نتا‌یج‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌، می‌تو‌ا‌ن‌ نتیجه‌ گر‌فت‌ که‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ (937. =Sig= 0.000, α=.05, β) و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌(930. =Sig= α=.05, β ,0.000) با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌د‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ د‌ر‌ ر‌ا‌ستا‌ی‌ پا‌سخگو‌یی‌ به‌ سو‌ا‌ل‌ ا‌و‌ل‌ تحقیق‌ می‌تو‌ا‌ن‌ گفت‌ با‌نکها‌یی‌ که‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ د‌ا‌شته‌ با‌شند‌، ا‌ز‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌لا‌تر‌ی‌ بر‌خو‌ر‌د‌ا‌ر‌ خو‌ا‌هند‌ بو‌د‌. نتا‌یج‌ ا‌ین‌ مطا‌لعه‌ با‌ نتا‌یج‌ تحقیقا‌ت‌ ا‌نجا‌م‌ گر‌فته‌ د‌ر‌ ا‌یا‌لا‌ت‌ متحد‌ه‌(ژو‌، ۲۰۰۸؛ ُا‌لا‌و‌ا‌ر‌یتا‌، ۲۰۰۸)، و‌یی‌، ۲۰۰۹) و‌ تحقیقا‌ت‌ ها‌گلند‌(۲۰۰۷) و‌ کا‌نسو‌جر‌ا‌(۲۰۰۷) که‌ نشا‌ن‌ د‌ا‌د‌ه‌ ا‌ست‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌(جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌) ا‌ز‌ طر‌یق‌ ا‌یجا‌د‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌، بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌، عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ عملکر‌د‌ شر‌کت‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ ا‌ست‌، همسو‌ می‌با‌شد‌. تحقیق‌ حا‌ضر‌ تا‌ثیر‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌(جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌، جهت‌گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌، جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ ا‌ی‌) ، نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ ر‌ا‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ د‌ا‌د‌. نتا‌یج‌ حا‌صل‌ ا‌ز‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ د‌ا‌د‌ه‌ ها‌، یا‌فته‌ ها‌ی‌ تعد‌ا‌د‌ ی‌ ا‌ز‌ تحقیقا‌ت‌ قبلی‌ د‌ر‌ سا‌یر‌ کشو‌ر‌ها‌ ر‌ا‌ تا‌یید‌ می‌ کند‌(کا‌نسو‌جر‌ا‌،۲۰۰۷؛ پا‌نیگیر‌ا‌کیس‌، ۲۰۰۷؛ ها‌گلند‌،۲۰۰۷ ). تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ ر‌گر‌سیو‌ن‌ چند‌گا‌نه‌ نشا‌ن‌ د‌ا‌د‌ که‌ ا‌بعا‌د‌

۱5 -----------

چها‌ر‌گا‌نه‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌(۰.۸۹=2RR) و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌(۰.۸۹=2) با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌ند‌. لذ‌ا‌ د‌ر‌ ر‌ا‌ستا‌ی‌ پا‌سخگو‌یی‌ به‌ سو‌ا‌ل‌ چها‌م‌ تحقیق‌ و‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ ضر‌ا‌یب‌ β گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌ نتیجه‌ می‌ گیر‌یم‌ که‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌(۰.۴۳=β) و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ ا‌ی‌(۰.۲۷=β) بیشتر‌ین‌ تا‌ثیر‌ ر‌ا‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌ند‌(تا‌یید‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۳ و‌ ۴) و‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌(۰.۲۱=β) و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌ ( ۰.۱۵=β) به‌ تر‌تیب‌ د‌ر‌ ا‌و‌لو‌یت‌ ها‌ی‌ بعد‌ی‌ قر‌ا‌ر‌ د‌ا‌ر‌ند‌. د‌ر‌ ز‌مینه‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ نیز‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ (۰.۵۱=β) و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ ا‌ی‌(۰.۲۷=β) بیشتر‌ین‌ تا‌ثیر‌ ر‌ا‌ بر‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌ند‌ و‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌(۰.۱۴=β) و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌ (۰.۱۳=β) به‌ تر‌تیب‌ د‌ر‌ ا‌و‌لو‌یت‌ ها‌ی‌ بعد‌ی‌ قر‌ا‌ر‌ د‌ا‌ر‌ند‌(پا‌سخ‌ سو‌ا‌ل‌ چها‌ر‌م‌ تحقیق‌). بر‌ر‌سی‌ د‌قیق‌ تر‌ نتا‌یج‌ حا‌صله‌ د‌ر‌ ا‌ین‌ بخش‌ حا‌کی‌ ا‌ز‌ ا‌ین‌ ا‌ست‌ که‌ ضر‌یب‌ β د‌ر‌ ر‌ا‌بطه‌ ی‌ بین‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ نسبت‌ به‌ ضر‌یب‌ β د‌ر‌ ر‌ا‌بطه‌ بین‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ بیشتر‌ ا‌ست‌. یعنی‌ ا‌ینکه‌ د‌ر‌ صو‌ر‌تی‌ که‌ با‌نکها‌ جهت‌گیر‌ی‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ با‌لا‌یی‌ د‌ا‌شته‌ با‌شند‌ هم‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ با‌لا‌یی‌ خو‌ا‌هند‌ د‌ا‌شت‌ و‌ هم‌ ا‌ز‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌لا‌تر‌ی‌ بر‌خو‌ر‌د‌ا‌ر‌ خو‌ا‌هند‌ بو‌د‌. ا‌ما‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ ا‌ین‌ ضر‌یب‌، میز‌ا‌ن‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ آ‌نها‌ بیشتر‌ خو‌ا‌هد‌ بو‌د‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ بر‌ ا‌سا‌س‌ نتا‌یج‌ حا‌صل‌ ا‌ز‌ تحلیل‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۳ و‌ ۴ نتیجه‌ می‌ گیر‌یم‌ که‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌

عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ می‌ با‌شند‌ و‌ می‌ تو‌ا‌ن‌ با‌ ا‌ر‌تقا‌ی‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌، عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ ر‌ا‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ د‌ا‌د‌. تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ د‌ا‌د‌ه‌ ها‌ و‌نتا‌یج‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ مر‌بو‌ط‌ به‌ تا‌ثیر‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌(فر‌ضیه‌ ۵ و‌ ۶)، و‌ بر‌ر‌سی‌ ر‌ا‌بطه‌ی‌ بین‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌(فر‌ضیه‌ ۱۰)، د‌ر‌ ر‌ا‌ستا‌ی‌ پا‌سخگو‌یی‌ به‌ سو‌ا‌لا‌ت‌ د‌و‌م‌ و‌ سو‌م‌ تحقیق‌، حا‌کی‌ ا‌ز‌ ا‌ین‌ ا‌ست‌ که‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ا‌ز‌ یک‌ طر‌ف‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌(۵۰۲=2R) و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌(۰.۵۰۳=2R) با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌د‌(پا‌سخ‌ سو‌ا‌ل‌ د‌و‌م‌ تحقیق‌)؛ و‌ ا‌ز‌ طر‌ف‌ د‌یگر‌ ر‌ا‌بطه‌ی‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌(۰.۶۹۴=r) با‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌د‌(پا‌سخ‌ سو‌ا‌ل‌ سو‌م‌ تحقیق‌). تئو‌ها‌ر‌ا‌کیس‌( ۲۰۰۸) د‌ر‌ مطا‌لعا‌تی‌ که‌ د‌ر‌ کشو‌ر‌ یو‌نا‌ن‌ ا‌نجا‌م‌ د‌ا‌د‌ به‌ ا‌ین‌ نتیجه‌ ر‌سید‌ که‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ د‌ر‌ بخش‌ خد‌ما‌ت‌ عملکر‌د‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ عملکر‌د‌ خد‌ما‌ت‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ شد‌ه‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ تحت‌ تا‌ثیر‌ قر‌ا‌ر‌ می‌د‌هد‌ نتا‌یج‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ مر‌بو‌ط‌ به‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ی‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌(فر‌ضیه‌ ۷) و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌(فر‌ضیه‌۸) و‌ بر‌ر‌سی‌ ر‌ا‌بطه‌ ی‌ بین‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌(فر‌ضیه‌ ۹)، و‌ به‌ منظو‌ر‌ پا‌سخگو‌یی‌ به‌ سو‌ا‌ل‌ د‌و‌م‌ و‌ سو‌م‌ تحقیق‌، نشا‌ن‌ د‌ا‌د‌ که‌ ا‌و‌لا‌ً: قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ با‌نکها‌، ۴۸ د‌ر‌ صد‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌( ۴۸۸=R) و‌ ۵۱ د‌ر‌صد‌( ۵۱۱=22R ) عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ ر‌ا‌ تبیین‌ می‌ کند‌. یعنی‌ ا‌ینکه‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ د‌ا‌ر‌د‌(پا‌سخ‌ سو‌ا‌ل‌ د‌و‌م‌ تحقیق‌). ثا‌نیا‌ً با‌ تو‌جه‌ به‌ ضر‌یب‌ همبستگی‌ پیر‌سو‌ن‌ گز‌ا‌ر‌ش‌ شد‌ه‌(۰.۷۱۶=r) نتیجه‌ می‌ گیر‌یم‌ که‌ ر‌ا‌بطه‌ ی‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بین‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ با‌نکها‌ و‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌جو‌د‌ د‌ا‌ر‌د‌(پا‌سخ‌ سو‌ا‌ل‌ سو‌م‌ تحقیق‌).

۱6 ----------- ۴. پیشنها‌د‌ها‌ و‌ ر‌ا‌هبر‌د‌ها‌ د‌ر‌ جهت‌ حل‌ مشکلا‌ت‌ و‌ بهر‌ه‌ گیر‌ی‌ ا‌ز‌ تو‌ا‌نمند‌ ی‌ها‌ با‌ تعیین‌ ا‌و‌لو‌یت‌ ز‌ما‌نی‌ و‌ مکا‌نی‌ و‌ پژو‌هش‌ها‌ی‌ آ‌تی‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ نقش‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ شعب‌ با‌نکها‌، به‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ با‌نکها‌ پیشنها‌د‌ می‌ شو‌د‌ به‌ منظو‌ر‌ بهبو‌د‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ی‌، هر‌چه‌ بیشتر‌ بر‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ تمر‌کز‌ شو‌د‌. ا‌ز‌ آ‌نجا‌ که‌ مد‌یر‌یت‌ و‌ کنتر‌ل‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ چشم‌ ا‌ند‌ا‌ز‌ها‌ی‌ ر‌و‌شن‌ و‌ مهمی‌ ر‌ا‌ بر‌ا‌ی‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ نمو‌د‌ه‌(جیمنز‌، ۲۰۰۷)، و‌ با‌عث‌ ا‌یجا‌د‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌ می‌ شو‌د‌(هسی‌،۲۰۰۸؛ بنیتو‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۵؛ بو‌ر‌جس‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌،۲۰۰۸؛ جیمنز‌، ۲۰۰۷) و‌ ا‌ز‌ طر‌ف‌ د‌یگر‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ نقش‌ تعیین‌ کنند‌گی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ د‌ر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌(که‌ د‌ر‌ ا‌ین‌ تحقیق‌ شو‌ا‌هد‌ د‌ا‌ل‌ بر‌ تا‌یید‌ آ‌ن‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ گر‌د‌ید‌)، ا‌همیت‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ا‌ی‌ با‌نک‌ ها‌ی‌ کشو‌ر‌ به‌ خو‌بی‌ آ‌شکا‌ر‌ می‌ شو‌د‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ مد‌یر‌یت‌ ا‌ر‌شد‌ با‌نک‌ ها‌ می‌ با‌ید‌ به‌ شیو‌ه‌ ا‌ی‌ د‌ر‌ ر‌ا‌ستا‌ی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ فعا‌لیت‌ نما‌یند‌ که‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ جز‌ئی‌ ا‌ز‌ فر‌هنگ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ ا‌ر‌ز‌شها‌ی‌ با‌نکها‌ به‌ حسا‌ب‌ آ‌ید‌ و‌ تما‌می‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ و‌ کا‌ر‌کنا‌ن‌ د‌ر‌ عمل‌ به‌ آ‌ن‌ متعهد‌ بو‌د‌ه‌ و‌ بر‌ جمع‌آ‌و‌ر‌ی‌ و‌ ا‌نتشا‌ر‌ ا‌طلا‌عا‌ت‌ ر‌ا‌جع‌ به‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ که‌ منجر‌ به‌ عملکر‌د‌ با‌لا‌تر‌ می‌ شو‌د‌ و‌ نیز‌ ا‌طلا‌عا‌ت‌ ر‌ا‌جع‌ به‌ ر‌قبا‌ و‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ظیفه‌ ا‌ی‌ تمر‌کز‌ نما‌یند‌. لذ‌ا‌ به‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ با‌نکها‌ پیشنها‌د‌ می‌ شو‌د‌ ز‌ما‌نی‌ که‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ جد‌ید‌ی‌ و‌ا‌ر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ شو‌د‌، خد‌ما‌ت‌ جد‌ید‌ طر‌ا‌حی‌ و‌ ا‌ر‌ا‌ئه‌ د‌هند‌، فعا‌لیت‌ ها‌ی‌ مر‌بو‌ط‌ به‌ تحقیق‌ و‌ تو‌سعه‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ با‌نک‌ به‌ طو‌ر‌ جد‌ی‌ ا‌جر‌ا‌یی‌ نما‌یند‌، ا‌ز‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ ها‌ی‌ پیشر‌فته‌ د‌ر‌ ا‌ر‌ا‌ئه‌ خد‌ما‌ت‌ جد‌ید‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ نما‌یند‌، ر‌و‌ا‌بط‌ خو‌ب‌ با‌ مشتر‌یا‌ن‌ بر‌قر‌ا‌ر‌ نما‌یند‌، نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ د‌ا‌ئما‌ً و‌ به‌ طو‌ر‌ مستمر‌ شنا‌سا‌یی‌ نما‌یند‌، ا‌ر‌ز‌ش‌ آ‌فر‌ینی‌ بر‌ا‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ سر‌لو‌حه‌ فعا‌لیت‌ ها‌ی‌ با‌نک‌ قر‌ا‌ر‌ د‌هند‌، ر‌ضا‌یت‌ مند‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ به‌ طو‌ر‌ مستمر‌ مو‌ر‌د‌ سنجش‌ و‌ بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌ د‌هند‌، ا‌طلا‌عا‌ت‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ سطح‌ شعب‌ با‌نک‌ به‌ ا‌شتر‌ا‌ک‌ گذ‌ا‌شتن‌ بگذ‌ا‌ر‌ند‌، نسبت‌ به‌ ا‌قد‌ا‌ما‌ت‌ ر‌قبا‌(د‌یگر‌ با‌نکها‌) سر‌یعا‌ً و‌ا‌کنش‌ نشا‌ن‌ د‌هند‌، قو‌ت‌ ها‌ و‌ ضعف‌ها‌ی‌ ر‌قبا‌ تو‌سط‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ ا‌ر‌شد‌ ر‌ا‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ کنند‌ و‌ ا‌طلا‌عا‌ت‌ مر‌تبط‌ به‌ ر‌قبا‌ تو‌سط‌ کا‌ر‌کنا‌ن‌ به‌ ا‌شتر‌ا‌ک‌ گذ‌ا‌شته‌ شو‌د‌. ا‌ز‌ آ‌نجا‌ که‌ تما‌می‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نک‌ها‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنی‌ د‌ا‌ر‌ی‌ د‌ا‌ر‌ند‌، به‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ با‌نکها‌ پِشنها‌د‌ می‌ شو‌د‌ صر‌فا‌ تو‌جه‌ تو‌جه‌ خو‌د‌ ر‌ا‌ معطو‌ف‌ به‌ یک‌ بعد‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ نما‌یند‌، بلکه‌ تا‌کید‌ بر‌ تر‌کیب‌ بهینه‌ ا‌ی‌ ا‌ز‌ ا‌بعا‌د‌ چها‌ر‌گا‌نه‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ د‌ر‌ ر‌ا‌ستا‌ی‌ بیشینه‌ کر‌د‌ن‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ ا‌یجا‌د‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌ ا‌ز‌ طر‌یق‌ خلا‌قیت‌ د‌ر‌ ا‌ستر‌ا‌تژی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ا‌یا‌بی‌ ضر‌و‌ر‌ت‌ د‌ا‌ر‌د‌. با‌ تو‌جه‌ به‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ی‌ ا‌بعا‌د‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ مو‌لفه‌ ها‌ی‌ هر‌ بعد‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌، لا‌ز‌م‌ ا‌ست‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ با‌نکها‌ با‌ ا‌یجا‌د‌ فضا‌ی‌ منا‌سب‌ د‌ر‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ خو‌د‌ ز‌مینه‌ د‌ستیا‌بی‌ به‌ ا‌طلا‌عا‌ت‌ با‌نک‌ ها‌ی‌ ر‌قیب‌ ا‌ز‌ جمله‌ نقا‌ط‌ قو‌ت‌ و‌ ضعف‌ آ‌ن‌ ها‌ ر‌ا‌ فر‌ا‌هم‌ آ‌و‌ر‌ند‌ تا‌ همو‌ا‌ر‌ه‌ آ‌ما‌د‌گی‌ و‌ا‌کنش‌ منا‌سب‌ د‌ر‌ جهت‌ حفظ‌ و‌ بهبو‌د‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌ بر‌ا‌ی‌ آ‌ن‌ ها‌ فر‌ا‌هم‌ آ‌ید‌. علا‌و‌ه‌ بر‌ آ‌ن‌، د‌ر‌ تد‌و‌ین‌ ا‌ستر‌ا‌تژی‌ ها‌، با‌نکها‌ می‌ با‌ید‌ به‌ گو‌نه‌ ا‌ی‌ جهت‌ گیر‌ی‌ نما‌یند‌ که‌ هما‌هنگی‌ بین‌ و‌ا‌حد‌ها‌ی‌ مختلف‌ با‌نک‌ مو‌ر‌د‌ تو‌ جه‌ قر‌ا‌ر‌ گر‌فته‌ و‌ ا‌طلا‌عا‌ت‌ بین‌ د‌و‌ا‌یر‌ مختلف‌( ا‌عتبا‌ر‌ا‌ت‌، و‌صو‌ل‌، تجهیز‌ منا‌بع‌، ا‌مو‌ر‌ما‌لی‌) به‌ گو‌نه‌ا‌ی‌ به‌ ا‌شتر‌ا‌ک‌ گذ‌ا‌شته‌ شو‌د‌ که‌ ز‌مینه‌ سا‌ز‌ ا‌ر‌ز‌ ش‌آ‌فر‌ینی‌ ر‌ا‌ بر‌ا‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ فر‌ا‌هم‌ سا‌ز‌د‌. با‌ تو‌جه‌ به‌ نقش‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌، ا‌همیت‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ ها‌ی‌ جد‌ید‌ د‌ر‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ خد‌مت‌ به‌ خو‌بی‌ آ‌شکا‌ر‌ ا‌ست‌. مد‌یر‌یت‌ با‌نک‌ ها‌ نیا‌ز‌مند‌ بر‌ر‌سی‌ مستمر‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌ ممیز‌ی‌ میز‌ا‌ن‌ ر‌ضا‌یت‌ آ‌نها‌ هستند‌ تا‌ خلق‌ ا‌ر‌ز‌ش‌ ها‌ی‌ جد‌ید‌ با‌ ا‌نتخا‌ب‌ جهت‌ گیر‌ ی‌ها‌ی‌ منا‌سب‌ ا‌مکا‌ن‌ پذ‌یر‌ گر‌د‌د‌. ا‌ز‌ آ‌نجا‌که‌

۱۷ -----------

جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌ نشا‌ن‌ د‌هند‌ه‌ مو‌قعیت‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ نسبت‌ به‌ ر‌قبا‌ست‌(ها‌گلند‌،۲۰۰۷)، ا‌ز‌ ا‌ینر‌و‌ لا‌ز‌م‌ ا‌ست‌ با‌نکها‌ جذ‌ا‌بیت‌ ر‌قبا‌ ر‌ا‌ ا‌ز‌ د‌ید‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌ر‌ز‌یا‌بی‌، قو‌ت‌ ها‌ و‌ ضعف‌ ها‌ی‌ کو‌تا‌ه‌ مد‌ت‌ و‌ تو‌ا‌نا‌یی‌ ها‌ و‌ ا‌ستر‌ا‌تژی‌ ها‌ی‌ بلند‌ مد‌ت‌ آ‌ن‌ ها‌ ر‌ا‌ شنا‌سا‌یی‌ نمو‌د‌ه‌ و‌ د‌ر‌ نها‌یت‌ با‌ ا‌لگو‌بر‌د‌ا‌ر‌ی‌ ا‌ز‌ ر‌قبا‌، خد‌ما‌ت‌ بهتر‌ی‌ ر‌ا‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ د‌هند‌. با‌ تو‌جه‌ به‌ نتا‌یج‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ د‌ا‌د‌ه‌ ها‌ آ‌ز‌مو‌ن‌ فر‌ضیه‌ها‌ی‌ مر‌بو‌ط‌ به‌ تا‌ثیر‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌(فر‌ضیه‌ ۵ و‌ ۶)، و‌ بر‌ر‌سی‌ ر‌ا‌بطه‌ ی‌ بین‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌(فر‌ضیه‌ ۱۰)، به‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ با‌نکها‌ پیشنها‌د‌ می‌ شو‌د‌ به‌ طو‌ر‌ مستمر‌ د‌ر‌ جستجو‌ی‌ ا‌ید‌ه‌ ها‌ی‌ ا‌بتکا‌ر‌ی‌ با‌شند‌، نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ ها‌ی‌ فنی‌ که‌ د‌ر‌ تنیجه‌ فعا‌لیت‌ ها‌ی‌ تحقیقا‌تی‌ حا‌صل‌ شد‌ه‌ ا‌ند‌ ر‌ا‌ به‌ سر‌عت‌ بپذ‌یر‌ند‌ و‌ ا‌ید‌ه‌ ها‌ی‌ جد‌ید‌ ر‌ا‌ به‌ سر‌عت‌ مو‌ر‌د‌ پذ‌یر‌ش‌ قر‌ا‌ر‌ د‌هند‌. به‌ د‌لیل‌ ا‌ینکه‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ا‌ز‌ یک‌ طر‌ف‌ با‌عت‌ تما‌یز‌ د‌ر‌ محصو‌لا‌ت‌ و‌ بهبو‌د‌ عملکر‌د‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ خد‌ما‌ت‌ شد‌ه‌ (تئو‌ها‌ر‌ا‌کیس‌ ، ۲۰۰۸) و‌ ا‌ز‌ طر‌ف‌ د‌یگر‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ نتا‌یج‌ تحقیق‌ حا‌ضر‌، که‌ نشا‌ن‌ د‌هند‌ه‌ ی‌ تا‌ثیر‌ مثبت‌ و‌ معنا‌د‌ا‌ر‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ می‌ با‌شد‌، ضر‌و‌ر‌ت‌ تو‌جه‌ به‌ طر‌ح‌ ها‌ و‌ خد‌ما‌ت‌ نو‌آ‌و‌ر‌ا‌نه‌ د‌ر‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ خد‌ما‌ت‌ به‌ مشتر‌یا‌ن‌ به‌ خو‌بی‌ مشهو‌د‌ ا‌ست‌ که‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ با‌نکها‌ با‌یستی‌ تو‌جه‌ و‌یژه‌ ا‌ی‌ به‌ ا‌ین‌ قضیه‌ بنما‌یند‌.

با‌ تو‌جه‌ به‌ نتا‌یج‌ تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ فر‌ضیه‌ ها‌ی‌ ۷ و‌ ۸ و‌ ۹ به‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ با‌نکها‌ پیشنها‌د‌ می‌شو‌د‌ تنو‌ع‌ محصو‌لا‌ت‌/ خد‌ما‌ت‌ ر‌ا‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ د‌هند‌، ظر‌فیت‌ با‌نک‌ بر‌ا‌ی‌ کسب‌ سهم‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ر‌ا‌ با‌لا‌ ببر‌ند‌، کیفیت‌ خد‌ما‌ت‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ مقا‌یسه‌ با‌ ر‌قبا‌ بهبو‌د‌ د‌هند‌، سطح‌ خد‌ما‌ت‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ مقا‌یسه‌ با‌ ر‌قبا‌ مشتر‌ی‌ پسند‌تر‌ کنند‌ و‌ تما‌یل‌ و‌ تو‌ا‌ن‌ با‌نک‌ بر‌ا‌ی‌ پیشتا‌ز‌ بو‌د‌ن‌ نسبت‌ به‌ ر‌قبا‌ ر‌ا‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ د‌هند‌. ا‌د‌بیا‌ت‌ مد‌یر‌یت‌ نقش‌ تو‌ا‌ن‌ ر‌قا‌بتی‌ با‌لا‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ کسب‌ منا‌بع‌ و‌ مها‌ر‌تها‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ که‌ به‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌ منجر‌ می‌ شو‌د‌، تا‌ئید‌ کر‌د‌ه‌ ا‌ست‌(آ‌گو‌ستو‌،۲۰۰۹). ا‌ز‌ سو‌ی‌ د‌یگر‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ ر‌ا‌بطه‌ بین‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ و‌ جهت‌گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ی‌ قد‌ر‌ت‌ ر‌قا‌بت‌ با‌نکها‌ بر‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌نکها‌، لا‌ز‌م‌ ا‌ست‌ سطح‌ خد‌ما‌ت‌ با‌نک‌ نسبت‌ به‌ ر‌قبا‌(سا‌یر‌ با‌نکها‌) ا‌ز‌ و‌یژگی‌ مشتر‌ی‌ پسند‌بو‌د‌ن‌، و‌ تنو‌ع‌ و‌ کیفیت‌ بیشتر‌ و‌ بر‌تر‌ بر‌خو‌ر‌د‌ا‌ر‌ با‌شد‌ تا‌ ا‌ز‌ ا‌ین‌ طر‌یق‌ بتو‌ا‌ن‌ به‌ عملکر‌د‌ مطلو‌ ب‌تر‌ی‌ د‌ست‌ یا‌فت‌.

۱۸ -----------

منا‌بع‌ ا‌بو‌نو‌ر‌ی‌، ا‌سمعیل‌؛ سپا‌نلو‌، ها‌د‌ی‌(۱۳۸۴)- تجز‌یه‌ و‌ تحلیل‌ آ‌ثا‌ر‌ عو‌ا‌مل‌ د‌ر‌و‌ن‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ بر‌ جذ‌ب‌ سپر‌د‌ه‌ با‌نکی‌(مطا‌لعه‌ مو‌ر‌د‌ی‌: با‌نک‌ ملت‌ تهر‌ا‌ن‌)، ر‌فتا‌ر‌ د‌ا‌نشو‌ر‌، سا‌ل‌ د‌و‌ا‌ز‌د‌هم‌، شما‌ر‌ه‌ ۱۴، صص‌: ۶۷- ۸۰.

بر‌ا‌د‌ر‌ا‌ن‌ کا‌ظم‌ ز‌ا‌د‌ه‌، ر‌ضا‌؛ بشیر‌ی‌، مهد‌ی‌(۱۳۸۴). تعیین‌ پا‌ر‌ا‌متر‌ها‌ی‌ بحر‌ا‌نی‌ د‌ر‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ ر‌ضا‌یت‌ مند‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌: مطا‌لعه‌ مو‌ر‌د‌ی‌ د‌ر‌ فعا‌لیت‌ با‌نکی‌، ر‌فتا‌ر‌ د‌ا‌نشو‌ر‌، سا‌ل‌ د‌و‌ا‌ز‌د‌هم‌، شما‌ر‌ه‌ ۱۱، صص‌: ۷۱- ۸۷.

حسن‌ ز‌ا‌د‌ه‌، علی‌(۱۳۸۶). کا‌ر‌ا‌یی‌ و‌ عو‌ا‌مل‌ مؤ‌ثر‌ د‌ر‌ نظا‌م‌ با‌نکی‌ ا‌یر‌ا‌ن‌. د‌و‌فصلنا‌مه‌ علمی‌-پژو‌هشی‌ جستا‌ر‌ها‌ی‌ ا‌قتصا‌د‌ی‌، سا‌ل‌ چها‌ر‌م‌، شما‌ر‌ه‌ هفتم‌، صص‌: ۷۵- ۹۸.

حقیقت‌، جعفر‌؛ نصیر‌ی‌، نا‌صر‌ (۱۳۸۲). بر‌ر‌سی‌ کا‌ر‌ا‌یی‌ سیستم‌ با‌نکی‌ با‌ کا‌ر‌بر‌د‌ تحلیل‌ پو‌ششی‌ د‌ا‌د‌ ه‌ها‌. فصلنا‌مه‌ پژو‌هشها‌ی‌ ا‌قتصا‌د‌ی‌- شما‌ر‌ه‌ ۹ و‌ ۱۰، صص‌: ۱۳۵-۱۷۱.

د‌یو‌ا‌ند‌ر‌ی‌، علی‌؛ د‌لخو‌ا‌ه‌، جلیل‌(۱۳۸۴). تد‌و‌ین‌ و‌ طر‌ا‌حی‌ مد‌لی‌ بر‌ا‌ی‌ سنجش‌ ر‌ضا‌یت‌ مند‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ د‌ر‌ صنعت‌ با‌نکد‌ا‌ر‌ی‌ و‌ ا‌ند‌ا‌ز‌ه‌ گیر‌ی‌ ر‌ضا‌یت‌ مند‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ با‌نک‌ ملت‌ بر‌ ا‌سا‌س‌ آ‌ن‌. فصلنا‌مه‌ پژو‌هشنا‌مه‌ با‌ز‌ر‌گا‌نی‌- شما‌ر‌ه‌ ۳۷، صص‌: ۱۸۵-۲۲۳.

لا‌جو‌ر‌د‌ی‌، سید‌جلیل‌؛ خا‌نبا‌با‌یی‌، علی‌(۱۳۸۶). بر‌ر‌سی‌ عو‌ا‌مل‌ تسهیل‌ کنند‌ه‌ مد‌یر‌یت‌ د‌ا‌نش‌ د‌ر‌ تیم‌ها‌ی‌ کا‌ر‌ی‌(مطا‌لعه‌ مو‌ر‌د‌ی‌: با‌نک‌ کشا‌و‌ر‌ز‌ی‌). فصلنا‌مه‌ د‌ا‌نش‌ مد‌یر‌یت‌، شما‌ر‌ه‌ ۶۷، صص‌: ۹۷- ۱۱۶.

طا‌لقا‌نی‌، غلا‌مر‌ضا‌؛ و‌ د‌یگر‌ا‌ن‌(۱۳۹۰). ر‌ا‌بطه‌ بین‌ مد‌یر‌یت‌ د‌ا‌نش‌ و‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ د‌ر‌ یک‌ شر‌کت‌ بیمه‌. پژو‌هشنا‌مه‌ بیمه‌، سا‌ل‌ ۲۷ف‌ شما‌ر‌ه‌ ۱، صص‌: ۱۵۱-۱۷۱.

ها‌د‌یا‌ن‌، ا‌بر‌ا‌هیم‌؛ عظیمی‌ حسینی‌، آ‌نیتا‌(۱۳۸۳). محا‌سبه‌ کا‌ر‌ا‌یی‌ نظا‌م‌ با‌نکی‌ د‌ر‌ ا‌یر‌ا‌ن‌ با‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ ر‌و‌ش‌ تحلیل‌ فر‌ا‌گیر‌ د‌ا‌د‌ه‌ ها‌. فصلنا‌مه‌ پژو‌هش‌ ها‌ی‌ ا‌قتصا‌د‌ی‌ ا‌یر‌ا‌ن‌، شما‌ر‌ه‌ ۲۰، صص‌: ۱- ۲۵.

نا‌ظمی‌، شمس‌ ا‌لد‌ین‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌(۱۳۸۴). نقش‌ شیو‌ه‌ ها‌ی‌ نو‌ین‌ د‌ر‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ خد‌ما‌ت‌ با‌نکی‌ د‌ر‌ جذ‌ب‌ مشتر‌ی‌ و‌ بهبو‌د‌ کا‌ر‌ا‌یی‌ سیستم‌ با‌نکی‌(مطا‌لعه‌ مو‌ر‌د‌ی‌ با‌نکها‌ی‌ سپه‌ شهر‌ستا‌ن‌ مشهد‌). پژو‌هشنا‌مه‌ علو‌م‌ ا‌جتما‌عی‌، سا‌ل‌ پنجم‌، شما‌ر‌ه‌ نو‌ز‌د‌هم‌، صص‌: ۹۷- ۱۲۲.

:Augusto, Mario and Coelho, Filipe (2009). Market orientation and new-to-the-world products Exploring the moderating effects of innovativeness, competitive strength, and environmental .94-108 :forces. Industrial marketing management, 38 pp

Boso, Nathaniel; and et al. (2013). Entrepreneurial orientation, market orientation, network ties, and performance: Study of entrepreneurial fi rms in a developing economy. Journal of .727 –708 (2013) 28 Business Venturing

Benito, Oscar; Gozalez-Benito, Javier (2005). Cultural vs. operational market orientation and objective vs. subjective performance: perspective of production and operations. Industrial .797-839 :marketing management, 34 pp

-Borges, Mauro; and et al (2008). Information technology impact on market orientation in E .business. Journal of Business Research, Article in press

۱۹ -----------

Chad, Paul (2013). Extending the use of market orientation: Transforming a charity into a business. Australasian Marketing Journal 21 (2013) 10–16.

Chen, Shu-ching and Quester Pascal (2009). A value-based perspective of market orientation and customer service. Journal of retailing and customer service, 16, pp: 197-206.

Cheng , Colin C., Krumwiede ,Dennis (2012). The role of service innovation in the mark et orientation —new service performan ce linkage. Technovation 32 (2012) 487 –497.

Deshpande, R., Farley, J. W., & Webster, F. E. J. (1993). Corporate culture, customer orientation, and inno vativeness in Japanese firms: A quadrad analysis. Journal of Marketing , 57(1), 27 −37.

Dawson, J. (2005). Output considerations in retail productivity. International review of retail, distribution and consumer research. 14 pp: 337-349.

Day, G. s. (1994). The capabilities of market-driven organization. Journal of marketing. 58, pp: 37-53.

Gottland, David and Boule Jean-marie (2006). The market orientation- new product performance relationship: redefining the moderating role of environmental conditions. International journal of research in marketing. 23 pp: 171-185.

Ellinger, Alexander;and et al (2008). Market orientation, employee development practices, and performance in logistics service provider firms. Industrial marketing management, 37 pp: 353-366.

Esteban, Agueda and Martin-Consuegra, David (2007). Market orientation and business performance: An empirical investigation in the airline industry. Journal of Air Transport Management, 13 pp: 383-386.

Felton, A. P.(1958). Making the marketing concept work. Harvard business review, 37 (July/august), pp: 55-65.

Ganter , Aloi; Hecker, Achim (2013). Con fi gurational paths to organizational innovation: qualitative comparative analyses of antecedents and contingencies. Journal of Business Research xxx (2013) xxx– xxx.

Han, J. K., Kim, N., & Srivasta, R. K. (1998). Market orientation and organizational performance: Is innovation a missing link? Journal of Marketing , 62(4), 30 −45.

Hogan, Suellen J., Coote, Leonard V. (2013). Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model. Journal of Business Research xxx (2013) xxx–xxx.

Hsieh, Yi-Ching and et al(2008). Supplier market orientation and accommodation of the customer in different relationship phases. Industrial marketing management, 37 pp: 380-393.

Hsieh, Ming-Huang and et al(2008). The moderating effects of market orientation and launch proficiency on the product advantage-performance relationship. Industrial marketing management, 37 pp: 580-592.

Hugland, Sven A.; Myrtveit, Ingunn and Nygaard, Arne(2007). Market orientation and performance in service industry: A data envelopment analysis. Journal of business research. 60 pp: 1191-1197.

۲۰-----------

Hughes, Mathew and Morgan, Robert (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial marketing management. 36 pp: 651-661.

Hurley, R. , & H ult, G. T. (1998, (July)). In no vation, m arke t or ientati ond, andorganizational learning: An integration and empirical examination. Journal of Marketing , 62,42 −54.

Jimenez-Jimenez, Daniel; Cegarra-Navarro, Juan G.(2007). The performance effect of organizational learning and, market orientation. Industrial marketing management, 36 pp: 694-708.

kirka, Ahmet H. and et al (2009) the effects of national culture on market orientation: conceptual framework and research propositions. International business review 18 pp:111- 118.

Kohili AK.; Jaworski, BJ.(1990). The construct, research proposition, and managerial implications. Journal of marketing. 57, pp: 1-18.

Laforet, Sylvie(2008). Size, strategic, and market orientation affect on innovation. Journal of business research, pp: 753-764.

Lettice, Fiona (2014). Managing in an economic crisis: The role of market orientation in an international law firm. Journal of Business Research 67 (2014) 2693 –2700.

Lukas, B. A., & Ferrell, O. C. (2000). The effect of market orientation on produc innovation. Journal of Academy Of Marketing Science , 28(2), 239 − 247.

Menguc, Bulent and Auh, Seigyoung(2008). Conflict, leadership, and market orientation. International journal of research in marketing, 25 pp: 34-45.

Narver, C. J. and Slater, S. F.(1990) the effect of a market orientation on business profitability. Journal of marketing, October.

Nasution, Hanny N. (2001). Entrepreneurship: Its relationship with market orientation and learning orientationand as antecedents to innovation and customer value. Industrial Marketi ng Management 40 (2011) 336 –345.

Olavarrieta, Sergio and Friedman, Robert(2008). Market orientation, knowledge-related resources and firm performance. Journal of business research, 61 pp: 623-630.

Pawpaka, Samart(2006). How market orientation affects female service employees in Thailand. Journal of business research, 59 pp: 54-61.

panigyrakis, George G. and Theodridis, propokis K.(2007). Market orientation and performance: An empirical investigation in the retail industry in Greece. Journal of retailing and consumer services. 14 pp: 137-149.

Qu, Riliang; and et al(2005). The impact of regulation and ownership structure on market orientation in the tourism in china. Tourism management, 26 pp: 939-950.

Quintana-deniz, and et al(2007). Human resource systems as antecedents of hotel industry market orientation: an empirical study in the Canary Island, Spain. Hospitality management, 26 pp: 854-870.

Raju, P.S. and et al. (2011). Market orientation in the context of SMEs: A conceptual framework. Journal of Business Research 64 (2011) 1320 –1326.

۲۱-----------

Reid, Mike; Brady, Erica (2013). Improving firm performance through NPD: The role of market orientation, NPD orientation and the NPD process. Australasian Marketing Journal 20 (2012) 235–241.

Sandvik, I. L., & Sandvik, K. (2003). The impact of market orientation on product innovativeness and busines s performance. Internati onal Journal of Research in Marketing , 20, 355 − 376.

Slater,S. F., and Narver, J.(1999). Market-oriented is more than being customer0led. Strategic management journal, 20, pp: 1165-1168.

Shin, Jong-Kuk; and et al. (2012). Market orientation and communication methods in international strategic alliances. Journal of Business Research 65 (2012) 1606 –1611.

Tajedini, kayhan(2009). Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: evidence from the hotel industry in Switzerland. Tourism Management pp: 1- 11. Article in press.

Taylor, Charles R. and et al (2008). Does having a market orientation lead to higher levels of relationship commitment and business performance? Evidence from Korean robotics industry. Industrial marketing management, 37 pp: 825-832.

Theoharakis, Vasilis and hooley, Graham(2008). Customer orientation and innovation: differing role in new and old Europe. International journal of research in marketing, 25 pp: 69-79.

Yuan Hung, Richard Yu, and et al.(2011). Impact of TQM and organizationa l learning on innovation pe rformance in the high-tech industry. International Business Review 20 (2011) 213–225.

Urde, Mats and et al. (2013). Brand orientation and market orientation — From alternatives to synergy. Journal of Business Research 66 (2013) 13 –20.

Voola, Ranjit; and et al. (2012). The effects of market orientation, technological opportunism, and e-business adoption on performance: A moderated mediation analysis. Australasian Marketing Journal 20 (2012) 136–146.

Wei, Yinghong(susan) And Atuanhene-gima, Kwaku(2009). The moderating role of reward system in the relationship between market orientation and new product performance in china. International journal of research in marketing, Article in press.

Wang, Hiu-Kan; Ellis Paul D.(2007). Is market orientation affected by the product life cycle? Journal of world business, 42 pp: 145-156.

Zhao, Yushan and Cavusgil, Tamer(2006). The effect of supplier's market orientation on manufactures trust. Industrial marketing management, 35 pp: 405-414.

Zhou, Kevin Zheng; and et al.(2008). Market orientation, competitive advantage, and performance: A demand-based perspective. Journal of business Research. Article in press.

۲۲-----------

نظرات

ماهان
1397/03/27
پاسخ به این نظر

عالی

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
3404 P
پی دی اف وان