مفهوم پردازی بازاریابی حسی در بررسی اثر انگیزاننده های حسی فضای فروشگاهی بر رفتار خریدار در نقطه خرید

1,872 بازدید
تاریخ انتشار: 1393/02/11
چکیده:

امروزه با شدت گرفتن رقابت در بازارهای خرده فروشی، خرده فروشان دیگر با ایجاد تمایز صرف در نمای بیرونی فروشگاه های خود، تغییر سیستم قیمت گذاری و حتی تنوع محصول قابل ارائه در فضای فروشگاه، نمی توانند فروشگاهی رقابتی و موفق در عرصه بازار داشته باشند. این مسئله بازار خرده فروشی را به سمت مفهومی تازه از بازارهای خرده فروشی رهنمون ساخته است که از آن تحت عنوان "خرده فروشی نشاط آور" یاد می شود. همچنین بازاریابی حسی گونه ای از بازاریابی است که در اثر تجربه تعاملی خریدار و عوامل فضای محیطی پدید می آید. در این تحقیق پس ازتشریح متغیرهایی همچون انگیزاننده های حسی فضای فروشگاهی، شاخص های احساسی ادراکی خریدارو رفتار خریدار در نقطه خرید، به بررسی تاثیر انگیزاننده های حسی بر شاخص های –احساسی ادراکی و نیز رابطه بین شاخص های احساسی ادرکی و رفتار خریدار در مکان خرید ضمن مفهوم پردازی بازاریابی حسی پرداخته می شود. همچنین تاثیر عوامل بوم شناختی شامل سن و جنس خریداران به عنوان متغیر تعدیلگر در رابطه شاخص های احساسی ادراکی خریدار بر رفتار خریدار درمکان خرید مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق را خریداران فروشگاه هایپر استار در شهر تهران تشکیل می دهند. در بررسی فرضیه اول تحقیق مشخص گردید که انگیزاننده های حسی بر شاخص های احساسی ادراکی تاثیر دارد. در بررسی فرضیه دوم تحقیق نیز مشخص گردیدکه شاخص های احساسی خریدار بر روی رفتار خریدار در نقطه خرید تاثیر گذار است.
از سوی دیگر در بررسی فرضیه سوم تحقیق مشخص گردیدکه عوامل بوم شناختی خریدار شامل سن و جنس خریدار به عنوان تعدیلگر در رابطه بین شاخص های احساسی ادراکی و رفتار خریدار در مکان خرید اثر گذار نیست.

کلمات کلیدی: انگیزاننده های حسی، فضای فروشگاهی، رفتار خریدار در مکان خرید، فروشگاههای زنجیره ای

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
3372 P
پی دی اف وان