مهندسی مجدد مدیریت کیفیت در موسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد)

3,294 بازدید
منبع: مجلات
تاریخ انتشار: 1390/07/15
چکیده:

امروزه نقش سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی بیش از پیش بر اقتصاددانان و متخصصان امر روشن شده است. نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی و تنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقاء کیفیت بپردازد. استقرار کامل مدیریت کیفیت خدمات آموزشی، هدفی جز بهبود و تعالی کیفیت را تعقیب نمی¬کند و دسترسی به این هدف، با به کارگیری شیوه های علمی و جامع ارزیابی، ممکن می گردد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است تا ابعاد و مولفه¬های کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه یزد را از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارزیابی نموده و با استفاده از مدلهای بهبود، راهکارهایی را برای ارتقاء آن ارائه دهد. در مرحله اول این پژوهش با استفاده از آزمون من- ویتنی، ابعاد 5 گانه کیفیت خدمات در دانشگاه یزد مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشانگر وجود شکاف در 4 بعد از آن میباشد. در مرحله دوم شاخص¬های دارای شکاف منفی  از طریق مدل کانو به سه دسته نیازهای جذاب، عملکردی و الزامی تقسیم گشت که بیان کننده وجود 7 شاخص در دسته نیازهای الزامی بود. به علت اهمیت این 7 شاخص در افزایش کیفیت خدمات دانشگاه یزد، از طریق مدل QFD، 14 KPO (الزامات کلیدی فرآیند) برای بهبود آنها استخراج گردید. لازم به ذکر است برای بدست آوردن دیدگاهی جامع¬تر در این ارتباط، هریک از شاخصهای 14 گانه، با رقبای سازمان نیز مقایسه گردید که نشانگر ضعف سازمان در 12 شاخص می¬باشد که لزوم توجه بیش از پیش مسئولین را به بهبود آنها روشن میسازد.

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
329 P