بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش یزد)

5,817 بازدید
منبع: مجلات
تاریخ انتشار: 1390/07/15
چکیده:

کیفیت زندگی کاری یکی از مهم ترین موضوعات در باب مدیریت منابع انسانی سازمان هاست که توجه روز افزون ویژه ای را می طلبد. تحقیق حاضر درصدد است به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان یزد  بپردازد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان سازمان اداره آموزش و پرورش شهرستان یزد تشکیل  می دهد. جهت تعیین تعداد نمونه آماری، با استفاده از دستور برآورد حجم نمونه، شمار آماری 120 نفر به دست آمد. جهت دستیابی به هدف تحقیق آمار توصیفی و استنباطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش یزد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج یافته های تحقیق در مورد رابطه ی برخی ویژگی های فردی مانند سابقه خدمت و تحصیلات با تعهد سازمانی در جامعه تحت بررسی نشان داد که در جامعه تحت بررسی به طور کلی بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
328 P