نقاط مرجع استراتژیک در اجرای استراتژیک مالی

1,662 بازدید
نویسندگان: رحیم عابدی
تاریخ انتشار: 1389/08/18
چکیده:

هدف این مقاله شناسایی نقاط مرجع استراتژیک در اجرای استراتژیک مالی و زیر سیستم های آن شامل سرمایه گذاری، تامین مالی، تقسیم سود و سرمایه در گردش است. بررسی تئوری های مدیریت استراتژیک مالی نشان می دهد که نقاط مرجع استراتژیک اجرای استراتژیک مالی عبارتند از : 1) ریسک کلی و 2) بازده کلی. نقاط مرجع استراتژیک اجرای استراتژیک سرمایه گذاری عبارتند از: 1) ریسک تجاری و 2) بازده سرمایه گذاری. نقاط مرجع استراتژیک اجرای استراتژیک تامین مالی عبارتند از : 1) ریسک مالی و 2) هزینه تامین مالی. نقاط مرجع استراتژیک اجرای استراتژیک تقسیم سود عبارتند از : 1) ریسک مالی و 2) هزینه خاص تقسیم سود . نقاط مرجع استراتژیک اجرای استراتژیک سرمایه در گردش عبارتند از: 1) ریسک سرمایه در گردش و 2) بازده سرمایه در گردش. در نهایت نقاط مرجع استراتژیک اجرای استراتژیک مالی و زیر سیستم های آن در یک الگوی یک پارچه جمع بندی شد. با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک می توان اجرای استراتژیک مالی و زیر سیستم های آن را «گونه شناسی» کرده و چالش « هماهنگی استراتژیک» را در مدیریت استراتژیک مالی تبیین کرد.

کلمات کلیدی: اجرای استراتژیک مالی، اجرای استراتؤیک سرمایه گذاری، اجرای استراتژیک تامین مالی، اجرای استراتژیک تقسیم سود، اجرای استراتژیک سرمایه در گردش، نقاط مرجع استراتژیک

اضافه به سبد خرید: نقاط مرجع استراتژیک در اجرای استراتژیک مالی

قیمت: 7,000 ریـال
7 صفحه   |   حجم فایل: 233 KB   |   فرمت: Flash Paper

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
3062 P
پی دی اف وان