معرفی گرایش های رشته مدیریت: اهداف، دروس، آینده شغلی و نیازمندیها

498,256 بازدید
<p><center></p> <p><img src="http://www.papyrus.ir/images/705-01.jpg" alt="Image Text" /> </center></p> <p><strong>کارشناسی مدیریت:</strong></p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/657/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C">معرفی دوره کارشناسی مدیریت دولتی</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/656/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C">معرفی دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/655/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">معرفی دوره کارشناسی مدیریت صنعتی</a></li> </ul> </blockquote> <p><strong>کارشناسی ارشد: MBA</strong></p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/798/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-MBA">معرفی رشته تحصیلی MBA</a></li> </ul> </blockquote> <p><strong>کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی</strong></p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/676/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">معرفی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/677/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">معرفی مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/678/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">معرفی مدیریت صنعتی گرایش مالی</a> </li> </ul> </blockquote> <p><strong>کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی و مالی</strong></p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/651/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87">معرفی مدیریت بازرگانی گرایش بیمه</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/649/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C">معرفی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/654/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84">معرفی مدیریت بازرگانی گرایش تحول</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/653/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84">معرفی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/652/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C">معرفی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/650">معرفی مدیریت بازرگانی گرایش مالی</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/631/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF">معرفی مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد</a></li> </ul> </blockquote> <p><strong>کارشناسی ارشد: مدیریت جهانگردی</strong></p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/647/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C">معرفی مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/648/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C">معرفی مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی</a> </li> </ul> </blockquote> <p><strong>کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی</strong></p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/646/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C">معرفی مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/645/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C">معرفی مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/644/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84">معرفی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/643/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">معرفی مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعات</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/642/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7">معرفی مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها</a> </li> </ul> </blockquote> <p><strong>کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی و شهری</strong></p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/630/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF">معرفی مدیریت شهری در مقطع کارشناسی ارشد</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/641/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA">معرفی مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/640/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9">معرفی مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/639/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87">معرفی مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته</a> </li> </ul> </blockquote> <p><strong>کارشناسی ارشد: مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات</strong></p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/636/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C">معرفی مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/635/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">معرفی مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/634/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C">معرفی مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/633/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87">معرفی مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/632/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87">معرفی مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/629/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1">معرفی مدیریت فناوری اطلاعات گرایش نظام کیفیت فراگیر</a> </li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Arshad/628/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C">معرفی مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی</a></li> </ul> </blockquote> <p><strong>سوال های متداول کاربران:</strong></p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/3483">سوال های متداول کاربران درباره رشته مدیریت دولتی</a></li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/3484">سوال های متداول کاربران درباره رشته مدیریت صنعتی</a></li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/3685">سوال های متداول کاربران درباره رشته مدیریت مالی</a></li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/3684">سوال های متداول کاربران درباره رشته مدیریت منابع انسانی</a></li> <li><a href="http://www.papyrus.ir/Pages/3699">سوال های متداول کاربران درباره رشته ی MBA</a></li> </ul> </blockquote>

نظرات

مهدی عوض آقایی
1391/08/02

با سلام مطالب خیلی خوب بود. همچنین خیلی عالی دسته بندی شده بود . از شما ممنون و متشکرم

مژگان رادپور
1391/08/09

باسلام. ممنون از اطلاعات مفیدتون

جواد خلیلی
1391/08/12

با سلام و تشکر بی پایان از زحمات شما عزیزان . بسیار عالی و خوب ارائه گردید بود

اسی
1391/08/18

ممنون اطلاعات مفیدی بود.

اسکندر حیدری
1391/08/19

سلام.با تشکر فراوان.به دنبال همچنین منبع جامعی بودم.

یحیی غلامی حموله
1391/08/20

ممنون از راهنمائی و دسته بندی فوق‌العاده شما باعث بالا رفتن اطلاعات فردیم شد.

زانیار ماجدی
1391/08/21

سلام
مرسی خوب بود

امین شیرکوند
1391/08/25

بسیار عالی بود مرسی از اطلاعات بسیار مفیدتون.به من خیلی کمک شد.

شبنم طالقانی
1391/08/27

مرسی از اطلاعات خوبی ک در اختیار ما گذاشتین

705 Z
پی دی اف وان